Information overload

De weken vliegen weer voor­bij. Deze week was er een zon­der regen, waar­door ik elke avond met mijn gietert­je de tulpen en de wannabe moes­tu­in stond te begi­eten. Maar van­daag heeft moed­ert­je Natu­ur het voor mij gedaan, wel zo makke­lijk. Ik heb mij ook gemengd in het gevecht tegen de paar­den­bloe­men in het gras. Als …

Interreligieuze dialoog

Voor mij wordt de kracht van geloof ner­gens mooier beschreven dan in het boek Life of Pi van Yann Mar­tel. Het ver­haal gaat over Piscine, een 16-jarige jon­gen uit Puducher­ry, India. Door een schip­breuk maakt hij de meest gruwelijke din­gen mee. Zijn liefde voor God sleept hem er doorheen: The black­ness would stir and eventually …

Vasten voor vrede

De Brit­ten bli­jven ons ver­rassen met hun gekke gewoontes. Zo kwa­men we er onlangs achter dat de dag voor aswoens­dag hier ‘Pan­cake Day’ heet. Er wor­den com­plete pan­cake races geor­gan­iseerd, waar­bij de deel­ne­mers tij­dens het ren­nen een pan­nenkoek op en neer gooien in een koeken­pan. Wij zijn alti­jd wel in voor pan­nenkoeken, dus mor­gen zullen …

Darwin op Tahiti

Omdat van­daag de geboortedag van Charles Dar­win is, ben ik weer in de essays van Stephen J. Gould gedo­ken. Gould was een evo­lu­tiebi­oloog, met een grote inter­esse in de geschiede­nis van de weten­schap. Hij is een van mijn favori­ete schri­jvers en het ene boek dat we van hem hebben, een vergeelde Pen­guin edi­tie van ‘Eight …

New Year’s Revolutions

Onze ker­st­vakantie was heer­lijk en vol met bezoek. De laat­ste dagen van 2014 waren zon­nig, met de maan als een wit water­merk op de fel­blauwe hemel. We hebben kerst gevierd in de kerk en thuis met crack­ers en tak­jes hulst. We zijn naar Rochester geweest, en naar Lon­den. Het Vic­to­ria & Albert muse­um had de …

Koeienethiek

Op dierendag hoorde ik het Wakker Dier spot­je over ‘eet-geen-dieren dag’. Voor mij is veg­e­tarisch eten een belan­grijk onderdeel van het streven naar geweld­loosheid. Hierover schri­jven is een kwets­bare aan­gele­gen­heid, omdat de grote meerder­heid van de mensen deze over­tuig­ing niet deelt ter­wi­jl het in mijn lev­en heel cen­traal staat. Ook kun­nen veg­e­tar­iërs moral­is­tisch overkomen; Thieme …