Agro-ecologie

De afgelopen weken zijn we flink aan het werk gezet op onze WWOOF plek op Chiloé. Fred­dy heeft dagen­lang reuzen­knoflook, Ajo Chilote, uit de grond gehaald. Deze knoflook wordt verkocht in losse tenen, dus de grote klus is nu om ze te pellen. Ik heb bij het huis nieuwe sla en sni­j­bi­eten geza­aid. Het is …

Liever liefdadig dan eerlijk

Deze week viel mijn oog op twee artike­len in Trouw. Het eerste was getiteld “Bill Gates en Brit­ten gaan malar­ia te lijf met mega­fonds”, over het feit dat over­he­den niet genoeg bud­get hebben voor ontwik­kel­ingssamen­werk­ing en daarom graag pri­vaat geld willen gebruiken. Bij mijn eigen werk merk ik dat ook; steeds meer van onze pro­jecten …

Vele handen

In april 2013 stortte het Rana Plaza in, een willekeurig fab­rieks­ge­bouw in Dha­ka maar nu een naam die in de geschiede­nis van Bangladesh staat gegrift. De dag ervoor was al duidelijk dat er iets mis was, er onston­den scheuren in de muren. De winkels op de begane grond had­den hun deuren dan ook al ges­loten. …

Een bos van vrede

Onlangs hebben we de BBC serie Plan­et Oil gekeken. Een inter­es­sant ver­haal over de geschiede­nis van olie, maar met een deprimerend einde. Onze ver­slav­ing aan fos­siele brand­stof­fen heeft de ecol­o­gis­che bal­ans van de pla­neet grondig ver­sto­ord. Het is frus­tr­erend om te zien hoe langza­am de ontwik­kel­ing van alter­natieve energie gaat, vooral door­dat er op belei­d­sniveau …

Darwin op Tahiti

Omdat van­daag de geboortedag van Charles Dar­win is, ben ik weer in de essays van Stephen J. Gould gedo­ken. Gould was een evo­lu­tiebi­oloog, met een grote inter­esse in de geschiede­nis van de weten­schap. Hij is een van mijn favori­ete schri­jvers en het ene boek dat we van hem hebben, een vergeelde Pen­guin edi­tie van ‘Eight …

Sustainable Development Goals

2015 wordt een heel leuk en span­nend jaar. De Verenigde Naties (wij alle­maal dus) gaan weer om de tafel om ontwik­kel­ings­doe­len vast te stellen. Kent u de Mil­len­ni­um Devel­op­ment Goals nog? De logoot­jes hieron­der lat­en vast wel een bel­let­je rinke­len. Jaren­lang was dit de kap­stok van het ontwik­kel­ingswerk. Maar bij een doel hoort natu­urlijk ook …