Goede raad is gratis

De maan is weer bij­na rond, de laat­ste velddag is achter de rug. Het is ook hoog tijd dat een onder­zoek­er met een wat uit­ge­brei­der pos­tu­ur mijn werk overneemt: bij de laat­ste met­ing zat een plant van 1.73 meter… Voor­dat we terugvliegen, geef ik graag de wijze lessen door die wij deze maan­den hebben geleerd: …

Flarden

We zijn de laat­ste maand van onze expe­di­tie inge­gaan. Don­der en blik­sem, een miauwend kat­je dat zich niet laat paaien door een bor­d­je melk, griezelige spin­nen op het scherm en in de kamer. De regen van afgelopen week geeft de plan­t­jes weer nieuwe hoop. Het onweer zorgde er ook voor dat we de wed­stri­jd van …

Draken

Van­daag is een Ethiopis­che nationale feestdag. Het lijkt me gepast om een nationale heilige te intro­duc­eren: St. George oftewel St Joris. Vol­gens Wikipedia is Ethiopië in deze keus niet heel orig­i­neel geweest; de kloeke sint is ook bescher­mheilige voor o.a. Amers­foort, Istan­bul, Enge­land, Grieken­land, Mosk­ou, Rid­derk­erk, boeren, kruis­boogschut­ters, land- en veld­w­erk­ers, Palesti­jnse Chris­te­nen, scouts, huidziekten …

Ezeltjes

Vanaf de dag dat we op de pla­neet aankomen, en nog knip­perend het zon­licht instap­pen, is er meer te zien dan we ooit kun­nen zien; meer te doen dan we ooit kun­nen doen. Tij­dens onze omzw­ervin­gen in de omgev­ing, in het kad­er van restau­rantbe- of onder­zoek, zien we regel­matig de meest schat­tige kalf­jes, geit­jes, en …

Drieluik

P.S. Voor de inspi­ratie zijn we de per­soon dankbaar die ons de gedacht­en van Pas­cal heeft meegegeven en tot nu toe voor ons anon­iem is. In ver­band hier­mee een vrien­delijk ver­zoek om uzelf bek­end te maken!