Stenen, varkens en ramen

Met Pasen was er geen blog van mij, want we zijn er een paar dagen tusse­nu­it geweest. Ik hoor u vra­gen: Waar tusse­nu­it? De eerste foto van de gallery hieron­der geeft een hint: Tussen het stof en de brokstukken van ons huis uit. Onze huis­baas gaat ein­delijk mee in de vaart der volk­eren en heeft …

Muren afbreken

Het bouwen van muren gaat ons mensen goed af. De Berli­jnse muur mag al een tijd lang geschiede­nis zijn, op andere plekken in de wereld wor­den muren nog dagelijks ingezet om mensen van elka­ar te schei­den (zie het pro­gram­ma De Muur). De muur langs de West­elijke Jor­daa­noev­er in Israël is hier­van wellicht de meest bekende. …

Een bos van vrede

Onlangs hebben we de BBC serie Plan­et Oil gekeken. Een inter­es­sant ver­haal over de geschiede­nis van olie, maar met een deprimerend einde. Onze ver­slav­ing aan fos­siele brand­stof­fen heeft de ecol­o­gis­che bal­ans van de pla­neet grondig ver­sto­ord. Het is frus­tr­erend om te zien hoe langza­am de ontwik­kel­ing van alter­natieve energie gaat, vooral door­dat er op beleidsniveau …

Hartelijk Holi!

Zo langza­mer­hand begin ik mijn plek­je op kan­toor te vin­den. Ik heb deze week twee planten meegenomen en heb ze van­daag geïn­stalleerd in hun pot­ten, met onze kers­verse voor­raad tur­fvri­je com­post. Van­daag zag ik dat mijn nieuwe naam­bor­d­je op de deur van onze werkkamer prijkt. Wat ik ook zag was een pot­je met fel­roze poeder …

Vasten voor vrede

De Brit­ten bli­jven ons ver­rassen met hun gekke gewoontes. Zo kwa­men we er onlangs achter dat de dag voor aswoens­dag hier ‘Pan­cake Day’ heet. Er wor­den com­plete pan­cake races geor­gan­iseerd, waar­bij de deel­ne­mers tij­dens het ren­nen een pan­nenkoek op en neer gooien in een koeken­pan. Wij zijn alti­jd wel in voor pan­nenkoeken, dus mor­gen zullen …