Gods hart voor dieren

De afgelopen weken zijn dieren volop deel geweest van onze sociale omgev­ing. In de keuken had­den de hon­den het beste plek­je bij de kachel. Behalve lekker warm was het ook alti­jd gezel­lig om daar bij te zit­ten en ze achter hun oort­jes te krabbe­len. Onder­tussen wer­den er pogin­gen gedaan om de drie kat­jes op te …

The Way of the Leaf

Na een tro­pis­che week lijkt het alsof de herf­st hier in Gilling­ham ein­delijk begonnen is. Tijd voor een herf­stver­haal van Thich Nhat Hanh. Hij vertelt hoe hij in het park is en hele­maal opgaat in de beschouwing van een klein boomblaad­je. Hij heeft een heel gesprek met het blad, en komt erachter dat de boom …

De wolf en het lam

Ik ont­dek­te het principe van geweld­loosheid in de boeken van Gand­hi en Tol­stoj. Deze schri­jvers maak­ten direct duidelijk dat geweld­loos lev­en voor hen inhield dat ze geen vlees aten. Nadat ik een paar jaar veg­e­tar­iër ben geweest, begon ik me hypocri­et te voe­len omdat ik de pro­ducten at van de dieren die net zo goed …

Winnen zonder geweld

Mont­gomery, een zuidelijke stad in de USA, in 1955. De Afro-Amerikaanse meerder­heid van de bevolk­ing wordt behan­deld als tweed­erangs burg­ers. De zoge­naamde Jim Crow wet­ten zor­gen ervoor dat zij gebruik moeten mak­en van aparte toi­let­ten, restau­rants en scholen. In de stads­bussen mogen de ‘gek­leurde’ mensen alleen de achter­ste stoe­len gebruiken. In het geval dat het …

Gandhi en Waarheid

Van­daag, op de geboortedag van Mahat­ma Gand­hi en dus de dag van de geweld­loosheid, wil ik graag Gand­hi zelf aan het woord lat­en. De vol­gende gedeeltes komen uit de inlei­d­ing van zijn auto­bi­ografie. De tekst wordt afgewis­seld door foto’s die Fred­dy heeft gemaakt toen hij in maart Mt Kenya bek­lom. … I have giv­en the …

De grote kleine man

Op 21 sep­tem­ber, de inter­na­tionale dag van de vrede, schoten ter­ror­is­ten in een winkel­cen­trum tien­tallen burg­ers dood, waaron­der kinderen en zwan­gere vrouwen. Het meeste geweld op de wereld is allang geen nieuws meer. Drugsmo­or­den in Mex­i­co, gueril­la oor­logen in Con­go. Geweld beweegt zich alti­jd in cirkels. Na de aanslag in Nairo­bi is de kans groot …