Andere ogen

De geschiede­nis wordt geschreven door de over­win­naars. Dat geldt zow­el voor mensen onder­ling als voor onze omgang met andere soorten. Als mensen zien we onszelf als de maat der din­gen maar ik denk dat de wereld veel mooier is als we onze blik ver­ruimen. In een inter­view met het NRC zegt Frans de Waal bijvoor­beeld dat …

Mens tussen de ontelbare sterren

Op het gevaar af dat het de lez­er gaat verve­len, begin ik weer over Ivan de kat. Er zijn din­gen die Ivan en ik met elka­ar delen. Veel van onze biol­o­gis­che ken­merken zijn het­zelfde. Vol­gens de Dalai Lama zoeken we ook alle­bei naar vrede, com­fort en vei­ligheid. Samen hebben we onze gewoontes en patro­nen ontwikkeld, …

The Selfless Gene (2)

Waar ligt de moeil­ijkheid in het lev­en met God en Dar­win? Als we het aan Dar­win zelf vra­gen, geeft hij in het citaat hier­boven een duidelijk antwo­ord: Natu­urlijke selec­tie lijkt een pro­ces te zijn dat dri­jft op ver­spilling, wreed­heid, lij­den, en de verni­etig­ing van het zwakke. Ich­neu­monidae zijn sluip­we­spen; zij leggen hun eit­jes in larven …

The Selfless Gene (1)

Op de geboortedag van Charles Dar­win wil ik een boek bespreken dat ik vooral om de onder­ti­tel ben gaan lezen: Liv­ing with God and Dar­win. Om me heen heb ik alti­jd veel mensen gehad die lev­en met God, en anderen die lev­en met Dar­win. Maar het heeft een beet­je ont­bro­ken aan mensen die zow­el gelovig …