New Year’s Revolutions

Our system, capitalism, is designed to behave like this: it generates wealth for the wealthy and further impoverishes those with nothing. Asking it to behave differently is like asking a microwave to wash your car. — Russell Brand, Revolution

Onze ker­st­vakantie was heer­lijk en vol met bezoek. De laat­ste dagen van 2014 waren zon­nig, met de maan als een wit water­merk op de fel­blauwe hemel. We hebben kerst gevierd in de kerk en thuis met crack­ers en tak­jes hulst. We zijn naar Rochester geweest, en naar Lon­den. Het Vic­to­ria & Albert muse­um had de ten­toon­stelling Dis­obe­di­ent Objects, met voor­w­er­pen die zijn ingezet bij demon­straties of opstanden zoals Occu­py. Niet vies van een beet­je rev­o­lu­tie, togen wij hier direct heen. Er hing een Ned­er­lands span­doek: “Krak­en gaat door”. Er was een ontwerp voor een gas­masker gemaakt van een plas­tic fles. Aan het einde was een muur waar je je eigen protest­bood­schap op kon schri­jven. Zelf kan ik een heel rijt­je onder­w­er­pen op de protest­muur schri­jven, ide­alen die ik deel met veel andere mensen maar die op het moment niet door ‘het sys­teem’ wor­den gefaciliteerd.

Revolution - Russell BrandIk heb onlangs Rev­o­lu­tion van Rus­sell Brand gelezen. In Enge­land zijn de menin­gen over deze man en dit boek sterk verdeeld. Zelf vind ik dat hij een aan­tal goede pun­ten maakt, zij het in een chao­tis­che sti­jl. Bijvoor­beeld over het kap­i­tal­isme, waarin alles draait om winst. Als sociale waar­den ondergeschikt zijn aan winst, is het onver­mi­jdelijk dat we een wereld hebben vol kinder­ar­beid, afval­ber­gen en cor­rup­tie. Brand roept op tot rev­o­lu­tie, omdat hij pes­simistisch is over de wil van grote bedri­jven om hun manier van han­de­len te veran­deren. Maar er zijn ook kleine posi­tieve gelu­iden vanu­it het bedri­jf­sleven. Voor 2016 staat er een Nat­ur­al Cap­i­tal Pro­to­col op de plan­ning, waarmee bedri­jven op een uni­forme manier de sociale en milieukosten van hun pro­ducten in kaart kun­nen bren­gen. Op die manier wor­den het echte kosten en is er een economis­che reden om te streven naar het ver­min­deren ervan. Stephen Fry legt het in het film­p­je even uit.

Op Nieuw­jaars­dag namen we afscheid van onze gas­ten. We wan­delden nog even door het park, waar eerder het groene gras en de blauwe lucht zo vredig het zon­net­je had­den weerkaatst. Maar op deze eerste dag van het nieuwe jaar werd het gras tegen de grond aan geblazen, en in de lucht joe­gen de donkere wolken voor de maan langs. Een ste­vige Wind of Change was opgesto­ken om het nieuwe jaar in te luiden. Dat is mijn goede voorne­men voor 2015: Een mini‑revolutie.

Reacties

 1. Een gedicht van de meest rev­o­lu­tion­aire dichter uit onze vader­landse let­teren Luce­bert voor mijn rev­o­lu­tion­aire nicht:

  ik draai een kleine rev­o­lu­tie af
  ik draai een kleine mooie rev­o­lu­tie af
  ik ben niet langer van land
  ik ben weer water
  ik draag schuimende kop­pen op mijn hoofd
  ik draag schi­etende schim­men in mijn hoofd
  op mijn rug rust een zeemeermin
  op mijn rug rust de wind
  de wind en de zeemeer­min zingen
  de schuimende kop­pen ruisen
  de schi­etende schim­men vallen

  ik draai een kleine mooie rit­se­lende rev­o­lu­tie af
  en ik val en ik ruis en ik zing

 2. Hi Maaike, goede gedacht­es, muziek en film­p­je heb je gedeeld. Ik ben benieuwd naar je lijst­je op de protest­muur. Een heel gelukkig nieuw­jaar voor jul­lie, met posi­tieve veran­derin­gen! Groet uit Deventer!

Reageren is niet mogelijk.