Het is niet onopgemerkt gebleven

Ik heb onlangs een paar aflev­erin­gen bekeken van het VPRO pro­gram­ma De Hok­jes­man. Op mild iro­nis­che wijze wor­den ver­schil­lende groepen Ned­er­lan­ders onder de loep genomen, waar­bij eigen­lijk alti­jd blijkt dat het hok­je veelk­leuriger is dan je van een hok­je zou verwacht­en. In de aflev­er­ing over ‘Dieren­vrien­den’ was de Hok­jes­man op een huis­dieren­beurs, waar mensen onder …

Koeienethiek

Op dierendag hoorde ik het Wakker Dier spot­je over ‘eet-geen-dieren dag’. Voor mij is veg­e­tarisch eten een belan­grijk onderdeel van het streven naar geweld­loosheid. Hierover schri­jven is een kwets­bare aan­gele­gen­heid, omdat de grote meerder­heid van de mensen deze over­tuig­ing niet deelt ter­wi­jl het in mijn lev­en heel cen­traal staat. Ook kun­nen veg­e­tar­iërs moral­is­tisch overkomen; Thieme …

De koe en de planeet

Na een accept­abel warme dag zit ik in de trein te geni­eten van het boeren­land­schap tussen Ede en Amers­foort. De oran­je avond­zon zakt langza­am richt­ing hori­zon. In de lucht zie ik opval­lend veel lucht­bal­lon­nen dri­jven. Het moet ook wel fijn zijn om de druk­te even let­ter­lijk te over­sti­j­gen en een ander per­spec­tief te kri­j­gen op …

Veel op ons bordje

Na een peri­ode van gevarieerd eten tij­dens de vakantie en in Tana, zijn we nu weer aangewezen op wat het dor­p­je ons te bieden heeft. Er is al een paar dagen geen brood verkri­jg­baar; een teken dat de weg naar Ambat intussen erg heeft te lij­den onder de regen­ti­jd. Fred­dy zou van­daag met de auto …

Regentijd

We zit­ten mid­den in de ker­st­ti­jd, een peri­ode die warme gevoe­lens oproept en mensen dichter bij elka­ar brengt. Vorig jaar rond deze tijd woon­den we in Enge­land, en zagen we in Lon­den de licht­jes, de Noorse ker­st­boom op Trafal­gar Square en de sfeer­volle winkel­strat­en. We zon­gen Car­ols in St Mar­tin in the Fields. Tij­dens de …

To plough or not to plough

Als een Kolonis­ten-van-Catan speel­bord strekken de rijstvelden zich uit in het dal. Elke avond kleurt de zon­son­der­gang de wolken boven het sil­hou­et van verre bergen. En iedere ocht­end breekt diezelfde zon weer door de ocht­end­mist heen. Toch zijn het niet har­monie en rust die het plat­te­land­sleven domineren. Het voed­sel groeit immers niet vanzelf op deze …