Regentijd

And there won't be snow in Africa this Christmas time
The greatest gift they'll get this year is life — Band Aid 1984

We zit­ten mid­den in de ker­st­ti­jd, een peri­ode die warme gevoe­lens oproept en mensen dichter bij elka­ar brengt. Vorig jaar rond deze tijd woon­den we in Enge­land, en zagen we in Lon­den de licht­jes, de Noorse ker­st­boom op Trafal­gar Square en de sfeer­volle winkel­strat­en. We zon­gen Car­ols in St Mar­tin in the Fields. Tij­dens de ker­stda­gen viel er vooral regen, maar lat­er hebben we een hoop sneeuw gehad.

Christmas in London

Kerst in Londen

Dit jaar zijn we naar Tana gereisd om vanu­it hier onze ker­st­vakantie te onderne­men. De regen­ti­jd is begonnen en over­al stroomt het water ongeremd van hoog naar laag. Het stroomt door de rijstvelden, waar de jonge rijst fel­groen opsteekt. Het water stroomt langs de weg, het stroomt over de weg en er onder­door. De taxi-brousse worstelt zich er dap­per doorheen.

Christmas in Madagascar

Kerst in Madagascar

Het lied­je Do They Know It’s Christ­mas sluipt mijn gedacht­en bin­nen. Een groep arti­esten, onder de naam Band Aid, heeft dit num­mer in 1984 gepro­duceerd om geld op te halen voor het bestri­j­den van de honger­snood in Ethiopië (hier schreef ik al eerder over). Het lied­je zet natu­urlijk een volledig ver­draaid beeld neer van Afri­ka. Ik denk niet dat mensen een traan zullen lat­en omdat er geen sneeuw in Afri­ka is (boven­di­en is er wel sneeuw, zoals op Mt Kenya). Of neem bijvoor­beeld de zin:

Where noth­ing ever grows,
No rain nor rivers flow.

Als dit over het Afrikaanse con­ti­nent gaat, is het sim­pel­weg onzin. Als alleen de sit­u­atie in Ethiopië bedoeld wordt, is het nog steeds onzin. De honger­snood werd veroorza­akt door wan­beleid en geweld van een despo­tisch regime. De lage regen­val kwam hier over­heen, met gruwelijke gevol­gen omdat mensen die geen struc­turen meer had­den, ook het laat­ste red­mid­del ver­loren: de eigen productie.

RIceHet land­schap waar we nu doorheen rij­den, zit vol met beloftes. Water is lev­en, voor mensen, dieren en planten. Natu­urlijk kan water ook destruc­tief zijn. Maar in de vorm van de regen waar naar uit­gekeken is, is het een waar ker­st­cadeau. “The only gift they’ll get this year is life” — niet te versmaden!

En de cen­trale vraag van dit lied­je, “Do they know it’s Christ­mas time?”, is gemakke­lijk te beant­wo­or­den: De chris­te­nen en de winke­liers weten het heel goed. Bij aankomst in Tana zagen we direct al een verkop­er met plas­tic ker­st­boom­p­jes. Inclusief sneeuw.

V

P.S. Lees ook dit (oude) artikel in Times: Do They Know It’s Simplistic?

Reacties

  1. Dank voor je heldere blik op de Afrikaanse sit­u­atie. Goede feestda­gen en Gelukkig 2014.

  2. Prachtig die nat­te rijstvelden… Ker­st­cadeau: water, gratis uit de hemel, en groei en bloei bevorderend… krachtige metafoor hoor! Geni­et van Tana en warme sea­sons greetings.

Reageren is niet mogelijk.