Veel op ons bordje

The global food system delivers too much unhealthy food to many at the same time as it fails to provide adequate or sufficient food to more than 800 million. — Oxfam, Good Enough to Eat

Na een peri­ode van gevarieerd eten tij­dens de vakantie en in Tana, zijn we nu weer aangewezen op wat het dor­p­je ons te bieden heeft. Er is al een paar dagen geen brood verkri­jg­baar; een teken dat de weg naar Ambat intussen erg heeft te lij­den onder de regen­ti­jd. Fred­dy zou van­daag met de auto die kant opgaan maar dat is niet doorge­gaan omdat het te nat is. Gelukkig hebben we aller­lei blikvo­er en brood­be­leg meegenomen uit Tana. En er bli­jft genoeg over wat we wel kun­nen kopen. Boon­t­jes, tomat­en, uien, mango’s, en rijst natu­urlijk. Met eieren, meel en melk weten we een goede lunch in elka­ar te draaien.

Ontbijt

Vol­gens Fred­dy “een ele­gant ontbijt”.

Oxfam heeft deze week resul­tat­en gepub­liceerd van hun onder­zoek “Good Enough to Eat”. Ze com­bineren hierin cijfers over ver­schil­lende aspecten van voed­sel: Eten mensen genoeg, kun­nen ze het betal­en, hoe is de kwaliteit en hoe staat het met dia­betes en obe­si­tas? Het land dat hier als beste uitkomt is Ned­er­land. Dat is natu­urlijk reden genoeg om het even te ver­melden. Maar met mijn maag­je gevuld met pan­nenkoeken en uitk­ijk­end op het maïsveld­je van de buren vraag ik me ook af hoe Mada­gas­car scoort.

Om te begin­nen bij ‘genoeg te eten’ – geme­ten met de per­cent­ages onder­voed­ing en kinderen met ondergewicht – hier bun­gelt Mada­gas­car op de twee na laat­ste plek. Ruim een derde van de kinderen in het land heeft ondergewicht. Als het gaat om de kwaliteit van het voed­sel scoort Mada­gas­car zelfs als laag­ste in het onder­zoek. Mensen eten vooral gra­nen met weinig nutriën­ten (rijst) en wortel­ge­wassen (cas­save). In het alge­meen is te stellen dat dit samen­hangt met hoge voed­sel­pri­jzen. Vooral in lan­den in Sub Sahara Afri­ka is de pri­js van het voed­sel hoog in vergelijk­ing met andere pro­ducten en dien­sten. De beroerde posi­tie van Mada­gas­car zien wij niet dagelijks om ons heen. We zijn in een regio die veel rijst pro­duceert en daar­door relatieve wel­vaart geniet.

Market

In de con­clusie geeft Oxfam de aan­bevel­ing die we ken­nen van ontwik­kel­ing­sor­gan­isaties en donoren: Investeren in klein­schalige land­bouw in ontwik­kel­ings­lan­den. Het woord investeren impliceert dat er winst geboekt kan wor­den, en er wordt dan gedacht aan hogere pro­duc­tie en toe­gang tot de markt. De realiteit laat echter vaak zien dat investerin­gen in nieuwe tech­nieken niet zomaar lei­den tot een veran­derde prak­tijk. Dit is deel van Freddy’s onder­zoek naar de adop­tie van Con­ser­va­tion Agri­cul­ture, een tech­niek die helpt bij de aan­pass­ing aan kli­maatveran­der­ing. Hij kijkt naar de processen van voor­licht­ing en de manieren waarop boeren keuzes maken.

De over­grote meerder­heid van de Afrikaanse bevolk­ing ver­di­ent zijn brood met klein­schalige (sub­sis­tence) land­bouw. De kansen en keuzes van deze mensen bepalen de toekomst, voor hen­zelf, voor de ste­den, en voor de natu­urlijke omgev­ing. Wij proberen hier meer over te leren. Daar­voor zit er soms niets anders op dan onze num­mer 1 posi­tie tijdelijk op een laag pit­je te zetten…

Reacties

Reageren is niet mogelijk.