To plough or not to plough

Als een Kolonis­ten-van-Catan speel­bord strekken de rijstvelden zich uit in het dal. Elke avond kleurt de zon­son­der­gang de wolken boven het sil­hou­et van verre bergen. En iedere ocht­end breekt diezelfde zon weer door de ocht­end­mist heen. Toch zijn het niet har­monie en rust die het plat­te­land­sleven domineren. Het voed­sel groeit immers niet vanzelf op deze …

Degradatie

Op een hal­fu­ur afs­tand van Antsir­abe bevin­dt zich het dorp waar ik de afgelopen dagen 30 enquêtes heb afgenomen. Samen met Rivo, een stu­dent uit Tana die optreedt als tolk en co-researcher. Ruim een week in het ritme van het plat­te­land, gewekt door de haan en avond­maalti­j­den bij kaarslicht. Behalve nieuwe ervarin­gen ontstond er zelfs …

Hoge inzet

U ziet het, de naam van deze web­plek is veran­derd. Het zat er natu­urlijk aan te komen, hoeveel dromen kan een uit­gestor­ven dier­soort tenslotte nog pro­duc­eren… Meer infor­matie is ook alti­jd te vin­den op de pag­i­na Over Ronde Maan Niet alleen de maan is rond, de bal is dat ook. Inter­na­tion­aal een befaamde wijsheid, zoals …

Voor alles is een tijd

Ik word deze weken steeds vak­er gecon­fron­teerd met het feit dat de West-Europese men­sheid weer beland is in de peri­ode van zon, strand en camp­ing: vakantie. Voor een indruk van de scène die zich vanavond voor zal doen, is niet veel voorstellingsver­mo­gen nodig: Onderuit voor het scherm, een vers Grolschje bij de hand, ter­wi­jl de …

Het P‑woord

In Ned­er­land is de kleur oran­je op het moment behoor­lijk dom­i­nant, zo niet in het straat­beeld dan toch wel in ieders gedacht­en. Mada­gas­car heeft een dergelijke peri­ode ongeveer een jaar gele­den meege­maakt. Op 26 jan­u­ari 2009 begon de rev­o­lu­tie van Andry Rajoeli­na, en deze had oran­je als huis­merk, de ‘kleur van de vrede’. Op het …