Hoge inzet

U ziet het, de naam van deze web­plek is veran­derd. Het zat er natu­urlijk aan te komen, hoeveel dromen kan een uit­gestor­ven dier­soort tenslotte nog pro­duc­eren… Meer infor­matie is ook alti­jd te vin­den op de pag­i­na Over Ronde Maan

Niet alleen de maan is rond, de bal is dat ook. Inter­na­tion­aal een befaamde wijsheid, zoals ik gis­teren in de krant las: “Le foot­ball est tout sauf math­é­ma­tiques. C’est pour cela que la balle est ronde et qu’elle peut aller là où elle souhaite.”
Gevan­gen in de huidi­ge golf van chau­vin­isme (heb er plots behoefte aan me voor te stellen als Ned­er­lan­der om niet automa­tisch aangezien te wor­den voor Française) kan ik toch wel stellen dat ‘wij’ wel zo onze wensen hebben voor de richt­ing van de bal vanavond. Maar met de uit­slag van de wed­stri­jd heeft dat weinig te maken.

Na vanavond kan het nor­male lev­en in ieder geval zijn loop weer herne­men. Politi­ci spe­len rustig verder met het lot van de bevolk­ing. Soms lijkt het de goede kant op te gaan, maar wie bepaalt in kwest­ies als deze wat de goede kant is? Wie geeft de EU het recht om Afrikaanse stat­en op ver­gaderin­gen een stem te ontzeggen wegens ‘lack of con­sti­tu­tion­al order’? Uitein­delijk geldt het recht van de rijk­ste met de meest gladde praat­jes. De west­erse wereld met haar ide­alen van democ­ra­tie en mensen­recht­en, vergeet voor het gemak even dat krap 50 jaar gele­den deze lan­den alle moeite moesten doen om zich onafhanke­lijk te vecht­en. Inzet waren pre­cies deze begrip­pen, autonomie voor het volk en gelijk­waardigheid tegen­over het west­en. Op zoek naar een manier om poli­tiek te bedri­jven, heeft het con­ti­nent nog steeds het meest last van de gren­zen van nati­es­tat­en die er tij­dens de kolonisatie met geweld zijn doorgedrukt.

Wie of wat de afloop van het spel ook bepaalt, het is in ieder geval duidelijk dat het arm­ste deel van de bevolk­ing er niet (invloed)rijker op zal wor­den. Zo werkt het in de wereld onder de maan. Maar lat­en we er nooit aan wen­nen. Er is alti­jd een manier om tegen de stroom in te gaan en te kiezen voor een klein stuk­je gerechtigheid. Omdat het onze opdracht is en omdat we weten dat er een hoger plan is waarin macht en geld ver­schrompe­len ten opzichte van het alles­bepal­ende begrip: liefde.

Reacties

  1. Hey Maaike,

    tegen de (Spaanse) stroom van het spel oproeien is niet makke­lijk, maar een mooie opdracht!
    En mooie ver­halen, hoewel ik hoop dat web­site bouwen slechts aflei­d­ing is, en geen dagbeste­d­ing :-P.

    Vale!

    P.S. Dank voor de notificatiefunctie!

Reageren is niet mogelijk.