Draken

Van­daag is een Ethiopis­che nationale feestdag. Het lijkt me gepast om een nationale heilige te intro­duc­eren: St. George oftewel St Joris. Vol­gens Wikipedia is Ethiopië in deze keus niet heel orig­i­neel geweest; de kloeke sint is ook bescher­mheilige voor o.a. Amers­foort, Istan­bul, Enge­land, Grieken­land, Mosk­ou, Rid­derk­erk, boeren, kruis­boogschut­ters, land- en veld­w­erk­ers, Palesti­jnse Chris­te­nen, scouts, huidziek­ten …

De kracht van de illusie

Deze ongeluks­dag begon al vroeg en drama­tisch. Niet voor ons in onze veilige bed­jes, hoewel we wel wakker wer­den van de com­motie. Maar de huisgenoot die in elka­ar ges­la­gen en beroofd om 4 uur thuis wist te komen, had een iets hec­tis­ch­er ocht­end. De com­bi­natie nachtelijk Tana, teveel drinken en alleen op pad is ook …

Voor alles is een tijd

Ik word deze weken steeds vak­er gecon­fron­teerd met het feit dat de West-Europese men­sheid weer beland is in de peri­ode van zon, strand en camp­ing: vakantie. Voor een indruk van de scène die zich vanavond voor zal doen, is niet veel voorstellingsver­mo­gen nodig: Onderuit voor het scherm, een vers Grolschje bij de hand, ter­wi­jl de …

Het P‑woord

In Ned­er­land is de kleur oran­je op het moment behoor­lijk dom­i­nant, zo niet in het straat­beeld dan toch wel in ieders gedacht­en. Mada­gas­car heeft een dergelijke peri­ode ongeveer een jaar gele­den meege­maakt. Op 26 jan­u­ari 2009 begon de rev­o­lu­tie van Andry Rajoeli­na, en deze had oran­je als huis­merk, de ‘kleur van de vrede’. Op het …