Sustainable Development Goals

2015 wordt een heel leuk en span­nend jaar. De Verenigde Naties (wij alle­maal dus) gaan weer om de tafel om ontwik­kel­ings­doe­len vast te stellen. Kent u de Mil­len­ni­um Devel­op­ment Goals nog? De logoot­jes hieron­der lat­en vast wel een bel­let­je rinke­len. Jaren­lang was dit de kap­stok van het ontwik­kel­ingswerk. Maar bij een doel hoort natu­urlijk ook …

Regentijd

We zit­ten mid­den in de ker­st­ti­jd, een peri­ode die warme gevoe­lens oproept en mensen dichter bij elka­ar brengt. Vorig jaar rond deze tijd woon­den we in Enge­land, en zagen we in Lon­den de licht­jes, de Noorse ker­st­boom op Trafal­gar Square en de sfeer­volle winkel­strat­en. We zon­gen Car­ols in St Mar­tin in the Fields. Tij­dens de …

Menselijkheid

Hartelijk World Pop­u­la­tion Day! Van­daag is de dag van de wereld­bevolk­ing, van ons alle­maal dus. Momenteel zijn we met 7,1 mil­jard mensen. Dat klinkt erg gezel­lig. Zo ongeveer sinds de Indus­triële Rev­o­lu­tie (1770) is de wereld­bevolk­ing bezig aan een expo­nen­tiële groei. Die groei zal ook zicht­baar wor­den in de geolo­gie van onze pla­neet, bijvoor­beeld door het …

Gezinnig

Een klein hond­je schar­relt rond op het boeren­erf, niet bepaald wel­door­voed en een licht smek­ende blik in zijn oog­jes. De wacht­ti­jd voor het vol­gende inter­view geeft mij de gele­gen­heid om er een gedachte aan te wij­den. Want eigen­lijk heeft het iets absurds: het beestje is gewoon geboren en heeft maar te lev­en, zon­der dat hij …