De Global Goats — uh — Goals

In sep­tem­ber vorig jaar zijn de Glob­al Goals gelanceerd. Deze opvol­gers van de Mil­len­ni­um Devel­op­ment Goals proberen een volledig plaat­je te geven van wat er te ver­beteren is aan onze wereld. De doe­len zijn opgesteld na een brede dis­cussie met alle mogelijke belanghebbende par­ti­jen. Het resul­taat is allereerst het inzicht dat armoedebe­stri­jd­ing en het werken …

Winnen zonder geweld

Mont­gomery, een zuidelijke stad in de USA, in 1955. De Afro-Amerikaanse meerder­heid van de bevolk­ing wordt behan­deld als tweed­erangs burg­ers. De zoge­naamde Jim Crow wet­ten zor­gen ervoor dat zij gebruik moeten mak­en van aparte toi­let­ten, restau­rants en scholen. In de stads­bussen mogen de ‘gek­leurde’ mensen alleen de achter­ste stoe­len gebruiken. In het geval dat het …

Sustainable Development Goals

2015 wordt een heel leuk en span­nend jaar. De Verenigde Naties (wij alle­maal dus) gaan weer om de tafel om ontwik­kel­ings­doe­len vast te stellen. Kent u de Mil­len­ni­um Devel­op­ment Goals nog? De logoot­jes hieron­der lat­en vast wel een bel­let­je rinke­len. Jaren­lang was dit de kap­stok van het ontwik­kel­ingswerk. Maar bij een doel hoort natu­urlijk ook …