Menselijkheid

"The pattern of human population growth in the twentieth century was more bacterial than primate." — E.O. Wilson, biologist

Hartelijk World Pop­u­la­tion Day!

Van­daag is de dag van de wereld­bevolk­ing, van ons alle­maal dus. Momenteel zijn we met 7,1 mil­jard mensen. Dat klinkt erg gezel­lig. Zo ongeveer sinds de Indus­triële Rev­o­lu­tie (1770) is de wereld­bevolk­ing bezig aan een expo­nen­tiële groei. Die groei zal ook zicht­baar wor­den in de geolo­gie van onze pla­neet, bijvoor­beeld door het hoge CO2 niveau. Dat is de reden waarom de huidi­ge tijd wel het Antropoceen wordt genoemd, een term die is uit­gevon­den door een Ned­er­landse weten­schap­per.

Onvoorstelbaar oud fossiel in real life, whaaah!

1,75 miljoen jaar oud fos­siel in real life, whaaah!

En dan te bedenken dat het alle­maal zo ned­erig begon. Afgelopen week­end waren wij in het Nation­al Muse­um hier in Nairo­bi, een echte aan­rad­er. Hier vind je onder andere de belan­grijk­ste col­lec­tie hominide fos­sie­len ter wereld. Hier­van wor­den er maar weinig gevon­den, en dan nog van ver­schil­lende soorten.

Ik vond het zelf heel bij­zon­der om de schedels van vroege men­sachti­gen te zien die hier zijn opge­graven. Het fasci­neert me als geschiede­nis zo tast­baar is, vergelijk­baar met wan­de­len door de ruïnes in Rome. Net als voor som­mige Ned­er­landse chris­te­nen is dit in Kenia ook een heet hangi­jz­er, zie ‘Kenya’s human fos­sils dis­turb church’. Zelf ervaar ik geloven en de ver­won­der­ing over onze afkomst niet als een tegenstelling.

Maar waar wonen wij inmid­dels met z’n allen?

In een inter­es­sant exper­i­ment heeft iemand een wereld­kaart gemaakt waar­bij de inwon­ers van het land met de groot­ste pop­u­latie zijn ver­huisd naar het land met het groot­ste opper­vlak. Ver­vol­gens is het land met de 1‑na-groot­ste bevolk­ing ver­huisd naar het 1‑na-groot­ste land, enzovoorts. Het resul­taat is de wereld­kaart hieron­der. Ned­er­land zou in Japan terechtkomen. Het is te zien dat Bangladesh ontzettend dicht­bevolkt is, want het ligt nu in India.

Klik op de kaart om het origineel te zien.

Klik op de kaart om het orig­i­neel te zien.

World Pop­u­la­tion Day mag aan­lei­d­ing zijn voor fascinerende kaarten, maar is ook vooral een oproep tot reflec­tie op de keerz­i­jde van bevolk­ings­groei. Deze vin­dt namelijk vooral plaats in de ‘ontwik­kel­ings­lan­den’. In een sit­u­atie van armoede zijn er grote gezondheidsrisico’s rond zwanger­schap en geboorte. Dit geldt vooral voor (tiener)meisjes die zwanger wor­den, en dat zijn er nogal wat. Veel van hen zijn trouwens getrouwd, vaak zon­der daar­voor te hebben gekozen, met als gevolg dat ze weinig jaren in de school­banken kun­nen doorbrengen.

Deze dag is van ons alle­maal. Vanaf onze in raad­se­len gehulde geschiede­nis zijn we een heel eind gekomen. Lat­en we ons inspan­nen voor een toekomst waarin iedere zwanger­schap gewenst is, elke geboorte veilig, en elke jon­gere zich ten volle kan ontwikke­len.

Reacties

Reageren is niet mogelijk.