De Global Goats — uh — Goals

Every time we turn our heads the other way when we see the law flouted, when we tolerate what we know to be wrong, when we close our eyes and ears to the corrupt because we are too busy or too frightened, when we fail to speak up and speak out, we strike a blow against freedom and decency and justice. — Robert F. Kennedy

In sep­tem­ber vorig jaar zijn de Glob­al Goals gelanceerd. Deze opvol­gers van de Mil­len­ni­um Devel­op­ment Goals proberen een volledig plaat­je te geven van wat er te ver­beteren is aan onze wereld. De doe­len zijn opgesteld na een brede dis­cussie met alle mogelijke belanghebbende par­ti­jen. Het resul­taat is allereerst het inzicht dat armoedebe­stri­jd­ing en het werken aan een duurzame samen­lev­ing twee kan­ten van dezelfde medaille zijn. De Glob­al Goals zijn niet alleen rel­e­vant voor ontwik­kel­ings­lan­den; ze benoe­men zak­en als vrede en vei­ligheid, hernieuw­bare energie, recy­cling, toerisme en werkgelegenheid.

Global Goals

Dieren en planten komen voor in de doe­len die gaan over het bescher­men van ecosys­te­men en het tegen­gaan van stroper­ij. De grote afwezi­gen zijn echter de boerder­i­jdieren. Ze wor­den alleen genoemd in de con­text van het behouden van genetis­che vari­atie. Waarom tellen ze niet mee als belanghebben­den? Als je kijkt naar de (snel groeiende) aan­tallen is het een groep waar je moeil­ijk omheen kunt:

We imag­ine that our plan­et is pop­u­lat­ed by lions, ele­phants, whales and pen­guins. That may be true of the Nation­al Geo­graph­ic chan­nel, Dis­ney movies and children’s fairy­tales, but it is no longer true of the real world. The world con­tains 40,000 lions but, by way of con­trast, there are around 1 bil­lion domes­ti­cat­ed pigs; 500,000 ele­phants and 1.5 bil­lion domes­ti­cat­ed cows; 50 mil­lion pen­guins and 20 bil­lion chickens.
Yuval Harari

Vee­houd­er­ij heeft indi­rect veel invloed op de Glob­al Goals. Het feit dat we graange­wassen en soja voeren aan dieren in plaats van aan onszelf, betekent dat de pri­js hier­van omhoog gaat en arme mensen hun basisvoed­sel niet meer kun­nen betal­en. Al die mil­jar­den dieren gebruiken land en water, en zor­gen voor veel afval. 14% van de wereld­wi­jde CO2 uit­stoot wordt veroorza­akt door vee­teelt — dit is meer dan alle vor­men van trans­port bij elka­ar. Pel­leti­er & Tyed­mers (2010) vergelijken de impact van vee­teelt met die van soja als pro­teïne bron voor mensen. In het tweede sce­nario zijn zow­el de uit­stoot van broeikas­gassen als het bio­mas­sa gebruik en stik­stof vervuil­ing veel lager. Onze vee­teelt heeft ook een grote negatieve invloed op bio­di­ver­siteit (Machov­ina et al., 2015).  Het verkleinen van de vee­teelt sec­tor door min­der dier­lijke pro­ducten te con­sumeren is dus een goede manier om te werken aan de Glob­al Goals.

Sheep

Maar ik denk dat er nog een dieper prob­leem zit — een fun­da­menteel gebrek in onze com­passie en ambitie. Doel 16 is een “recht­vaardi­ge, vreedzame en sol­idaire samen­lev­ing”. Ik kan me moeil­ijk voorstellen hoe we dat gaan bereiken als de belan­gen van de dieren waar we elke dag mee lev­en niet wor­den meege­wogen. Net als mensen kun­nen dieren pijn voe­len, en een kalf­je wil net zomin van haar moed­er geschei­den wor­den als elke menselijke baby. De weten­schap heeft daar inmid­dels een grote stapel over­tu­igend bewi­js voor verza­meld. Als we begin­nen met het respecteren van deze sim­pele behoeften, wordt snel duidelijk dat de bio-indus­trie geen optie meer is.

Alle Glob­al Goals vra­gen om bewuste keuzes van ons als West­erse con­sumenten. Waar komt ons eten van­daan, wie heeft onze kleren gemaakt, hoe wordt onze energie opgewekt? Lat­en we deze uitdag­ing met veel pos­i­tiviteit aan­gaan: Een betere wereld — voor zow­el mensen als dieren — is mogelijk!

Ref­er­en­ties:

Reacties

  1. Mooie doe­len om je voor in te zetten. Mede dankz­ij mensen als jij is er nog hoop voor deze wereld!
    Groet, oom Jan

Reageren is niet mogelijk.