Uit de aarde

Even lijkt het niet meer dan een ver­vallen zwem­bad­je met viezig groen water. Maar dan zie ik een grote bubbel aan de opper­vlak­te komen, en even verderop nog een. We zijn in Bath, een stad in Zuid-West Enge­land, waar een hete bron het mid­delpunt is van een oud com­plex van Romeinse baden. Net als in …

De dag dat ik yoghurt at

Aarze­lend sta ik voor het koel­vak in de super­markt. Als plan­taardi­ge eter loop ik meestal met een vaart­je langs de zuiv­e­lafdel­ing, maar van­daag wijk ik af van mijn gewone rond­je. Ik bek­ijk de ver­schil­lende soorten yoghurt. Biol­o­gisch, natu­urlijk. Hmm, bos­bessen. Deze excur­sie, nu meer dan een maand gele­den, is deel van een ver­haal dat begon …

Werken en spelen

Een beroemde schri­jver, een com­mu­ni­ty work­er die mensen bij elka­ar brengt, een suc­cesvolle dier­e­n­ac­tivist, een acupunc­tur­ist, een sce­nar­ioschri­jver… Ik kijk op van mijn schrift. Buiten speelt de wind met de lange haren van de berk die voor het raam staat. Bin­nen zit­ten mensen rustig te lezen tussen ein­de­loze rijen boeken. Van­daag ben ik voor de …

Alles stroomt naar zee

Onze Plas­tic Chal­lenge zit erop. Zeven weken lang hebben we onszelf ged­won­gen om alter­natieven te zoeken voor plas­tic ver­pakkin­gen. Nu we een­maal gewend zijn aan die aan­passin­gen, bli­jven we plas­tic zoveel mogelijk ver­mi­j­den. Maar indi­vidu­ele keuzes zijn niet genoeg — wat we nodig hebben zijn grote maatschap­pelijke veran­derin­gen. Flessen­post van de plas­tic pla­neet Als ik …

Het moet wel leuk blijven

Ik fiets door Aberdeen met een tas vol bood­schap­pen aan mijn stu­ur. Ik ben bij de Lidl geweest, waar bijvoor­beeld de bloemkool en cour­gettes zon­der ver­pakking te koop zijn. Veg­an­is­tisch en plas­ti­cloos bood­schap­pen doen op de fiets, kan het milieu­vrien­delijk­er? Maar het warme, deugdzame gevoel bli­jft uit. In plaats daar­van voel ik boosheid opkomen. Op …

Iemand een donut?

De volle maan komt op boven een besneeuwd Aberdeen. De genadi­ge witte deken bedekt niet alleen de strat­en en tuinen, maar ook het zwer­faf­val langs de kant van de weg. Vorige week vond ik meestal veel plas­tic tij­dens het hard­lopen (deze nieuwe sport blijkt plog­ging te het­en), maar ik kan mezelf nu niet motiv­eren om tussen de sneeuw­stor­men …