Op fietsen

wie döt mij wat, wie döt mij wat
wie döt mij wat vandage
'k heb de banden vol met wind
nee ik heb ja niks te klagen — Skik

Vorige week is Jere­my Cor­byn verkozen tot nieuwe lei­der van de Britse Labour par­tij. Deze verkiez­ing heeft de hele natie maan­den­lang bezig gehouden. Het is natu­urlijk een interne kwest­ie, maar Labour is de groot­ste opposi­tiepar­tij dus de uitkomst bepaalde ook wie de lei­der van de opposi­tie zou wor­den. En dat is dus Cor­byn, een linkse vet­er­aan die zijn social­is­tis­che ide­alen niet onder stoe­len of banken schuift.

Maar hoe goed zijn ideeën over wel­vaartsverdel­ing ook zijn, hoe hartver­war­mend zijn speech over vluchtelin­gen, ik werd pas een fan toen ik hem na een inter­view zijn fiet­shelm zag dichtk­likken om ver­vol­gens weg te fiet­sen over een frag­men­tarisch geas­fal­teerde weg waarop nog vage sporen van een fietsstrook zicht­baar waren. Het blijkt dat Cor­byn geen auto heeft, maar wel twee fietsen.

In de Ned­er­landse poli­tiek zie je wel vak­er man­nen in pak het Bin­nen­hof op fiet­sen. Dat is niet heel opmerke­lijk in een land met twee­baans fietspaden, spe­ciale sto­plicht­en en vooral sociale accep­tatie van het fiet­sen. Als ik hier naar mijn werk fiets, heb ik de keus tussen het erg­eren van auto­mo­bilis­ten en het omver rij­den van voet­gangers. Mensen die uit hun auto stap­pen let­ten alleen op auto’s, dus voor je het weet hang je dubbel­gevouwen over een autodeur heen.

Ik kreeg onlangs een mailt­je over de Cycle to Work Day, waar je plechtig kon beloven om die dag op de fiets naar je werk te gaan. En die plechtigheid is zeer terecht, want met fiet­sen moet je hier niet lichtzin­nig omgaan. Bij het opstap­pen weet je niet of je het afstap­pen zult halen.

Om in deze omstandighe­den dagelijks op de fiets te stap­pen, is niet min­der dan held­haftig. Het laat zien dat je alles in de stri­jd gooit om de wereld te ver­beteren. Ik zeg dus: Go Cor­byn. En mocht hij het red­den tot 2020 en de verkiezin­gen win­nen, dan heb ik goede hoop op een fietspad in Gilling­ham, of twee.

Reacties

  1. Lijkt me een mooi vooruitzicht van die fietspaden in Gilling­ham. Wie weet kri­jg je meer Hol­landse bezoek­ers die komen fietsen!

Reageren is niet mogelijk.