Interfaith in Medway

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Mensen in verbind­ing met God: Quak­ers in stilte, moslims broed­er­lijk geknield, hin­does in een explosie van kleuren. De Inter­faith groep in Med­way maak­te het alle­maal mee. Afgelopen zondag vond de jaar­lijkse pel­grim­stocht plaats, waar­bij we ver­schil­lende gebed­shuizen bezocht­en. De dag begon in de kathe­draal van Rochester. Er was een kleine cer­e­monie en de pel­grims wer­den uit­gelei­de gedaan met het lied “Ubi Car­i­tas et amor, Deus ibi est”: Waar naas­ten­liefde is, daar is God.

Een half jaar gele­den kwam ik bij Med­way Inter­faith Action terecht. Het is een groep die activiteit­en organ­iseert waar mensen van ver­schil­lende reli­gies elka­ar kun­nen ont­moeten. De pel­grim­stocht was niet zomaar een demon­stratie maar ook heel inhoudelijk. Je kon de ver­schil­lende tra­di­ties echt ervaren, door­dat we mocht­en mee­doen aan ere­di­en­sten en/of uit­leg kre­gen over de religie. Over­al waar we kwa­men was te zien dat God zoveel geeft en dat mensen dit willen delen met anderen.

The sun of Thy mer­cy is shin­ing upon all,
and the clouds of Thy boun­ty show­er upon all.
Thy gifts encom­pass all, Thy lov­ing prov­i­dence sus­tains all,
Thy pro­tec­tion over­shad­ows all, and the glances of Thy favour are cast upon all.

Dit is een gebed uit de Baha’i tra­di­tie dat ook werd gelezen. Door­dat de beeld­spraak terugkomt, wor­den de mensen zelf uitin­gen van Gods gaven:

Gath­er all peo­ple beneath the shad­ow of Thy boun­ty
and cause them to unite in har­mo­ny,
so that they may become as the rays of one sun,
as the waves of one ocean, and as the fruit of one tree.

Mijn wereld is weer wat grot­er gewor­den. Veel gebed­shuizen had ik nog nooit van bin­nen gezien. Ik kwam een vrouw tegen die Sufi med­i­tatie doet, dat vond ik heel leuk want ik heb net The Forty Rules of Love gelezen. Ik ben zek­er van plan om vak­er langs te gaan bij ver­schil­lende reli­gies, en nieuwe mensen te leren ken­nen.

Reacties

  1. Het was een mooie ervar­ing! En als lekker eten een maat­staf is voor een goede religie, dan scoren de Hin­du’s heel hoog :). Ik zag ook dat ik onbe­doeld aan het foto­bomben was..

  2. Kijk, dat is nou eens boeiend wat je hebt gedaan. Nieuws­gierigheid naar het andere maakt je wereld alti­jd grot­er. Dus bli­jf nieuws­gierig. Ik heb een paar jaar gele­den een heel inter­es­sant boek gelezen van Stephen Prothero, getiteld “God is niet één”. (Engelse titel: “God is not one. The eight rival reli­gions that run the world — and why their dif­fer­ences mat­ter”) In tegen­stelling tot Karen Arm­strong die graag de overeenkom­sten tussen reli­gies benadrukt, laat hij zien dat de ver­schillen zich niet lat­en ver­doeze­len. Via deze link kun je een recen­sie uit het dag­blad TROUW lezen:
    http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/1849330/2011/02/12/Wat-gij-niet-wilt-dat-u-geschiedt.dhtml
    Kijk maar eens of je het te pakken kunt kri­j­gen (als je inter­esse en tijd hebt). En anders heb ik het wel voor je.
    Groet, oom Jan

Reageren is niet mogelijk.