Interfaith in Medway

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Mensen in verbind­ing met God: Quak­ers in stilte, moslims broed­er­lijk geknield, hin­does in een explosie van kleuren. De Inter­faith groep in Med­way maak­te het alle­maal mee. Afgelopen zondag vond de jaar­lijkse pel­grim­stocht plaats, waar­bij we ver­schil­lende gebed­shuizen bezocht­en. De dag begon in de kathe­draal van Rochester. Er was een kleine cer­e­monie en de pel­grims wer­den uit­gelei­de gedaan met het lied “Ubi Car­i­tas et amor, Deus ibi est”: Waar naas­ten­liefde is, daar is God.

Een half jaar gele­den kwam ik bij Med­way Inter­faith Action terecht. Het is een groep die activiteit­en organ­iseert waar mensen van ver­schil­lende reli­gies elka­ar kun­nen ont­moeten. De pel­grim­stocht was niet zomaar een demon­stratie maar ook heel inhoudelijk. Je kon de ver­schil­lende tra­di­ties echt ervaren, door­dat we mocht­en mee­doen aan ere­di­en­sten en/of uit­leg kre­gen over de religie. Over­al waar we kwa­men was te zien dat God zoveel geeft en dat mensen dit willen delen met anderen.

The sun of Thy mer­cy is shin­ing upon all,
and the clouds of Thy boun­ty show­er upon all.
Thy gifts encom­pass all, Thy lov­ing prov­i­dence sus­tains all,
Thy pro­tec­tion over­shad­ows all, and the glances of Thy favour are cast upon all.

Dit is een gebed uit de Baha’i tra­di­tie dat ook werd gelezen. Door­dat de beeld­spraak terugkomt, wor­den de mensen zelf uitin­gen van Gods gaven:

Gath­er all peo­ple beneath the shad­ow of Thy bounty
and cause them to unite in harmony,
so that they may become as the rays of one sun,
as the waves of one ocean, and as the fruit of one tree.

Mijn wereld is weer wat grot­er gewor­den. Veel gebed­shuizen had ik nog nooit van bin­nen gezien. Ik kwam een vrouw tegen die Sufi med­i­tatie doet, dat vond ik heel leuk want ik heb net The Forty Rules of Love gelezen. Ik ben zek­er van plan om vak­er langs te gaan bij ver­schil­lende reli­gies, en nieuwe mensen te leren kennen.

Reacties

  1. Het was een mooie ervar­ing! En als lekker eten een maat­staf is voor een goede religie, dan scoren de Hindu’s heel hoog :). Ik zag ook dat ik onbe­doeld aan het foto­bomben was..

  2. Kijk, dat is nou eens boeiend wat je hebt gedaan. Nieuws­gierigheid naar het andere maakt je wereld alti­jd grot­er. Dus bli­jf nieuws­gierig. Ik heb een paar jaar gele­den een heel inter­es­sant boek gelezen van Stephen Prothero, getiteld “God is niet één”. (Engelse titel: “God is not one. The eight rival reli­gions that run the world — and why their dif­fer­ences mat­ter”) In tegen­stelling tot Karen Arm­strong die graag de overeenkom­sten tussen reli­gies benadrukt, laat hij zien dat de ver­schillen zich niet lat­en ver­doeze­len. Via deze link kun je een recen­sie uit het dag­blad TROUW lezen:
    http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/1849330/2011/02/12/Wat-gij-niet-wilt-dat-u-geschiedt.dhtml
    Kijk maar eens of je het te pakken kunt kri­j­gen (als je inter­esse en tijd hebt). En anders heb ik het wel voor je.
    Groet, oom Jan

Reageren is niet mogelijk.