Paniek zaaien

Bin­nenko­rt gaat Fred­dy weer een tijd­je naar Kenia om verder te gaan met zijn onder­zoek. Bij het plan­nen hier­van ont­dek­ten we dat het nog erg onrustig is in het land, met eer­gis­teren nog een bomaanslag op een markt in Nairobi.

In sep­tem­ber vorig jaar was er een aanslag in de West­gate Mall die veel inter­na­tionale aan­dacht kreeg. Deze aanslag werd opgeëist door Al-Shabab (‘de jeugd’), een islamistis­che mil­i­tante groep uit Soma­l­ië die daar met de over­heid vecht om de macht. Er is een vre­des­macht van de African Union in Soma­l­ië, waar Keni­aanse troepen op het moment een groot deel van uit­mak­en. Dit is waarom Nairo­bi het doel­wit was; ter­ror­is­tis­che aansla­gen zijn het laat­ste mid­del van Al-Shabab, dat inmid­dels geen strate­gis­che ste­den meer in han­den heeft.

Map of Kenya and Somalia

De vraag is hoe de Keni­aanse over­heid kan rea­geren op deze ter­reur­dreig­ing. De con­t­role aan de grens is zwak, en ook in Nairo­bi zelf kun­nen ter­ror­is­ten zich schuil houden. Boven­di­en kun­nen jonge Keni­aanse moslims rad­i­calis­eren en zich aansluiten bij Al-Shabab. Des­ti­jds was de hoop dat de reac­tie van de bevolk­ing en de over­heid beheerst zou zijn, en bin­nen de regels van de rechtsstaat. Het lijkt erop dat dit niet gelukt is.

Vorige maand is een Moslim geestelijke ver­mo­ord, een con­tro­ver­siële man die vol­gens de VN recru­teerde voor Al-Shabab. Er is een grote kans dat dit een actie was van de Anti-Ter­ror Police Unit, een onderdeel van de Keni­aanse vei­lighei­d­stroepen dat gefi­nan­cieerd wordt door de UK en de US. De Keni­aanse over­heid ontkent dit. Hier­na heeft de poli­tie in Nairo­bi duizen­den mensen vast­gezet om hun iden­titeit te con­trol­eren: Soma­l­iërs, moslims, iedereen die in de ver­dachte wijken woont.

Busses

Het open­baar ver­vo­er is vaak doel­wit van aanslagen.

Al-Amin Kimathi, een Keni­aanse mensen­recht­e­n­ac­tivist, denkt dat deze hard­handi­ge aan­pak een averechtse uitwerk­ing zal hebben. Jon­geren die onschuldig wor­den opges­loten en horen dat het Keni­aanse leg­er zon­der rechts­gang mensen exe­cu­teert, zijn natu­urlijk heel gevoelig voor de pro­pa­gan­da van ter­ror­is­ten. En dan is de cirkel weer rond en heeft Al-Shabab pre­cies gekre­gen wat het wilde.

Reacties

  1. Het lijkt Afghanistan wel. Toch is niet-gaan geen optie als je je inzet voor een betere wereld, toch?

Reageren is niet mogelijk.