Paniek zaaien

Bin­nenko­rt gaat Fred­dy weer een tijd­je naar Kenia om verder te gaan met zijn onder­zoek. Bij het plan­nen hier­van ont­dek­ten we dat het nog erg onrustig is in het land, met eer­gis­teren nog een bomaanslag op een markt in Nairo­bi. In sep­tem­ber vorig jaar was er een aanslag in de West­gate Mall die veel internationale …

Niets dan de waarheid

Het is een zon­nige dag en ik sta op de par­keer­plaats voor de recht­bank in Nanyu­ki. Door de open deur zie ik Fred­dy in het getu­igen­bankje staan. Hij maakt wilde gebaren en maait een denkbeeldige pan­ga door de lucht. Een poli­tieagent houdt mij gezelschap. Hij ziet zijn lunch al in rook opgaan, want de ondervrager …

De grote kleine man

Op 21 sep­tem­ber, de inter­na­tionale dag van de vrede, schoten ter­ror­is­ten in een winkel­cen­trum tien­tallen burg­ers dood, waaron­der kinderen en zwan­gere vrouwen. Het meeste geweld op de wereld is allang geen nieuws meer. Drugsmo­or­den in Mex­i­co, gueril­la oor­logen in Con­go. Geweld beweegt zich alti­jd in cirkels. Na de aanslag in Nairo­bi is de kans groot …

Facebook society

Zoals bij­na elke dag, was Fred­dy gis­teren op bezoek bij een agrarisch onderne­mer om een inter­view af te nemen. Hij was samen met J., zijn offi­cieuze begelei­der met wie we des­ti­jds samen de motor hebben gekocht die nu gestolen is. Toen J. tussendoor werd gebeld over de motor, herk­ende de boer ineens het ver­haal: Hé, …

Misdaad en Straf

Deze maand heeft het Keni­aanse par­lement een motie aangenomen waarmee het Kenia’s lid­maatschap van de Inter­na­tion­al Crim­i­nal Court (ICC) op wil zeggen. 15 jaar gele­den werd het ver­drag ges­loten waarmee de ICC werd opgericht; het zoge­heten Rome Statu­ut. Het ICC is een recht­bank waar mis­daden wor­den ver­vol­gd die de hele inter­na­tionale gemeen­schap aan­gaan: geno­cide, misdaden …

Groot, grijs en gehavend

Een blog met fla­poren van­daag, na een olifan­tastis­che ervar­ing. Een tijd­je gele­den zagen wij Ahmed de olifant, die leefde van 1919–1974 in het noor­den van Kenia. Omdat hij enorm grote slag­tanden leek te hebben, waren dierenbescher­m­ers bang dat hij een aantrekke­lijke prooi was voor strop­ers. Daarom kreeg hij pres­i­den­tiële bescherming van Keny­at­ta (vad­er van de …