Vasten voor vrede

De Brit­ten bli­jven ons ver­rassen met hun gekke gewoontes. Zo kwa­men we er onlangs achter dat de dag voor aswoens­dag hier ‘Pan­cake Day’ heet. Er wor­den com­plete pan­cake races geor­gan­iseerd, waar­bij de deel­ne­mers tij­dens het ren­nen een pan­nenkoek op en neer gooien in een koeken­pan. Wij zijn alti­jd wel in voor pan­nenkoeken, dus mor­gen zullen …