Ik ben de wereld

Het baby’t­je in mijn buik begint zich steeds meer te roeren. Gis­teren had­den we de 20-weken scan, waar ik erg naar had uit­gekeken. Alles zag er goed uit, dus we zijn heel blij. De fase van het inslaan van baby-spullen dient zich nu vanzelf aan, door­dat we van alle kan­ten din­gen kri­j­gen aange­bo­den. Advies in …

Oude tijden, nieuw leven

Het belan­grijk­ste doel van seks is het mak­en van baby’s, toch? Dat is hoe het over­al in de natu­ur is. Zo beschouwd heb ik nu voor het eerst in mijn lev­en seks op een eigen­lijke manier ingezet. Toch blijkt het in de geschiede­nis van de men­sheid niet zo sim­pel te liggen. In de tijd voor …

De dag dat ik yoghurt at

Aarze­lend sta ik voor het koel­vak in de super­markt. Als plan­taardi­ge eter loop ik meestal met een vaart­je langs de zuiv­e­lafdel­ing, maar van­daag wijk ik af van mijn gewone rond­je. Ik bek­ijk de ver­schil­lende soorten yoghurt. Biol­o­gisch, natu­urlijk. Hmm, bos­bessen. Deze excur­sie, nu meer dan een maand gele­den, is deel van een ver­haal dat begon …

Werken en spelen

Een beroemde schri­jver, een com­mu­ni­ty work­er die mensen bij elka­ar brengt, een suc­cesvolle dier­e­n­ac­tivist, een acupunc­tur­ist, een sce­nar­ioschri­jver… Ik kijk op van mijn schrift. Buiten speelt de wind met de lange haren van de berk die voor het raam staat. Bin­nen zit­ten mensen rustig te lezen tussen ein­de­loze rijen boeken. Van­daag ben ik voor de …

Alles stroomt naar zee

Onze Plas­tic Chal­lenge zit erop. Zeven weken lang hebben we onszelf ged­won­gen om alter­natieven te zoeken voor plas­tic ver­pakkin­gen. Nu we een­maal gewend zijn aan die aan­passin­gen, bli­jven we plas­tic zoveel mogelijk ver­mi­j­den. Maar indi­vidu­ele keuzes zijn niet genoeg — wat we nodig hebben zijn grote maatschap­pelijke veran­derin­gen. Flessen­post van de plas­tic pla­neet Als ik …