New Year’s Revolutions

Onze ker­st­vakantie was heer­lijk en vol met bezoek. De laat­ste dagen van 2014 waren zon­nig, met de maan als een wit water­merk op de fel­blauwe hemel. We hebben kerst gevierd in de kerk en thuis met crack­ers en tak­jes hulst. We zijn naar Rochester geweest, en naar Lon­den. Het Vic­to­ria & Albert muse­um had de …

Nadenken over plastic

Deze week zijn we weer wat bewuster min­der plas­tic zak­jes gaan gebruiken, door sim­pel­weg een tas mee te nemen bij het bood­schap­pen doen. Op een gekke manier lijkt dat hier min­der belan­grijk te zijn dan in Europa. Als je er even over nadenkt, is dat natu­urlijk onzin. Ook in Afri­ka oefent de groeiende con­sump­tie druk …

Ezeltjes

Vanaf de dag dat we op de pla­neet aankomen, en nog knip­perend het zon­licht instap­pen, is er meer te zien dan we ooit kun­nen zien; meer te doen dan we ooit kun­nen doen. Tij­dens onze omzw­ervin­gen in de omgev­ing, in het kad­er van restau­rantbe- of onder­zoek, zien we regel­matig de meest schat­tige kalf­jes, geit­jes, en …