Winnen zonder geweld

Mont­gomery, een zuidelijke stad in de USA, in 1955. De Afro-Amerikaanse meerder­heid van de bevolk­ing wordt behan­deld als tweed­erangs burg­ers. De zoge­naamde Jim Crow wet­ten zor­gen ervoor dat zij gebruik moeten mak­en van aparte toi­let­ten, restau­rants en scholen. In de stads­bussen mogen de ‘gek­leurde’ mensen alleen de achter­ste stoe­len gebruiken. In het geval dat het …