Op het matje

Ik wil graag even juichen voor groot nieuws uit ons kleine land­je. Een recht­bank in den Haag heeft van­daag bepaald dat de regering meer moet doen om de uit­stoot van broeikas­gassen tegen te gaan. Het is natu­urlijk vooral treurig en frus­tr­erend dat dit nodig was. Het is 2015, over de hele wereld vallen ecosys­te­men al …

Een bos van vrede

Onlangs hebben we de BBC serie Plan­et Oil gekeken. Een inter­es­sant ver­haal over de geschiede­nis van olie, maar met een deprimerend einde. Onze ver­slav­ing aan fos­siele brand­stof­fen heeft de ecol­o­gis­che bal­ans van de pla­neet grondig ver­sto­ord. Het is frus­tr­erend om te zien hoe langza­am de ontwik­kel­ing van alter­natieve energie gaat, vooral door­dat er op belei­d­sniveau …

Sustainable Development Goals

2015 wordt een heel leuk en span­nend jaar. De Verenigde Naties (wij alle­maal dus) gaan weer om de tafel om ontwik­kel­ings­doe­len vast te stellen. Kent u de Mil­len­ni­um Devel­op­ment Goals nog? De logoot­jes hieron­der lat­en vast wel een bel­let­je rinke­len. Jaren­lang was dit de kap­stok van het ontwik­kel­ingswerk. Maar bij een doel hoort natu­urlijk ook …

Reizen en thuiskomen

Deze week was ik in Corn­wall. De con­sul­tant die deel uit­maakt van het pro­ject­team woont daar en werkt vanu­it huis. Ik ben er een paar dagen geweest om aan een rap­port te werken. Corn­wall is de uiter­ste zuid­west­elijke punt van de UK, een trein­reis van ruim 6 uur. Mijn bestem­ming was een dor­p­je aan de …

Gedachten over geld

Ivan en ik zit­ten op dan wel aan tafel voor het raam. Als ik over mijn lap­top heen glu­ur, zie ik de auto’s langs zoeven en af en toe stil­staan. Ik zit hier echter niet om te gluren, maar om werk te zoeken. Behalve de vaca­tures in mijn vakge­bied die ik al een tijd­je afstru­in, …