Gastblog: Gewoon, Sinterklaas

Zater­dag vier­den we Sin­terk­laas bij Peter. Peter komt oor­spronke­lijk uit NL, maar woont al jaren in Enge­land waar hij inmid­dels gelukkig is getrouwd met de Britse Susan. Ze hebben twee won­der­schone dochters van 5 en 1 die net als vorig jaar lied­jes zon­gen voor Sin­terk­laas en hun schoen hebben gezet. De oud­ste heet Sophie, een ern­stig, bedeesd maar vrolijk kind, en de jong­ste heet Mary, de keiz­erin van de kinder­stoel. Het gezelschap telde ook een vriendin van het gezin, Lora. Ze heeft haar twee kinderen meegenomen: Hen­ry een druk kerelt­je van 6 die ons bezweert dat hij vorig jaar sin­terk­laas heeft geho­ord, en onge­durig ron­drent; en Emma, een dun ver­standig meis­je van 8 met lang blond haar die toch een beet­je ges­pan­nen is.

Iedereen heeft zin in het feest van de goed­heilig­man. Lora heeft wat hap­jes gemaakt en ook Susans oven zit vol met lekkers voor de lunch. Peter had in Bel­gië een Sin­terk­laas van choco­lade gekocht, waar Mary schater­lachend naar zit te wijzen. Sophie heeft in het geniep met haar moed­er een sin­terk­laas kos­tu­um gemaakt, com­pleet met mijter en baard, ze is zich met papa aan het verkle­den in de kelder. En dit jaar zou er een echte Zwarte Piet komen. Kijk daar zie ik een schaduw, en er komen al zwarte vingert­jes door de brievenbus!

Opeens gebeuren er alle­maal din­gen tegelijk­er­ti­jd. Zwarte Piet komt de gang bin­nen­gelopen, vol ongeloof aanges­taard door Hen­ry en Emma. Tri­om­fan­telijk wordt het verklede heilige kind in het mid­den neergezet, die bij het zien van Zwarte Piet op haar beurt de schrik van haar lev­en beleeft. Haar mijtert­je valt af en ze begint luid­keels te huilen in haar pluizige baard, haar jonge zus­je aanstek­end met haar onmetelijke angst. Ook de sto­ere Hen­ry en de ver­standi­ge Emma zijn ner­gens te beken­nen, ze schuilen achter de wollen trui van hun moed­er die zelf vol ongeloof een hand voor haar mond heeft geslagen.

Ik heb cadeaut­jes meegenomen, probeert Zwarte Piet door het gekri­js heen, maar spoedt zich even lat­er naar de bad­kamer om het zwart van z’n gezicht te wassen. Nu de boe­man weg is komt het gehuil langza­am tot bedaren al moeten Peter en Susan er hard voor werken. Voorzichtig ver­schi­j­nen er twee bange gezicht­jes achter Lora’s trui. Het is duidelijk, Zwarte Piet is stom en Sin­terk­laas is goed. Om dit duidelijk te mak­en pakt Sophie ern­stig haar stafje weer op en maakt alsnog een waardig entree, onder eerbe­tuig­ing van de andere kinderen. De vol­wasse­nen slak­en een zucht van verlichting.

Zwarte piet komt even lat­er met een wit gezicht bin­nen, alleen haar oren en nek zijn nog wat zwart. De maalti­jd die vol­gt is er een van ver­zoen­ing, ang­sten wer­den over­won­nen, toe­nader­ing gezocht, vertrouwen her­steld, bruggen tussen cul­turen ges­la­gen. De cadeaus die Zwarte Piet heeft meegenomen doen veel ver­geten. Peter en Susan zijn er achter dat hun kinderen Brits zijn, niet Ned­er­lands. En of de kinderen vol­gend jaar zin hebben in Sinterklaas?

Gast­bi­j­drage van Freddy

Reacties

  1. Ga je nog meer belan­grijke schri­jvers vra­gen m.b.t. je gast­blog? Deze was iig geslaagd :)

  2. Haha, “de keiz­erin van de kinder­stoel”, ik ben benieuwd hoe dat er uit ziet :-)

    Verder een fan­tastisch stuk!

Reageren is niet mogelijk.