Dag van de arbeid

Abuna Are­gawi woonde bij de Takeze riv­i­er, ergens in het noor­den. Daar preek­te hij en deed veel won­deren, vergezeld van zijn toegewi­jde leeuw. Voor de mensen die om zo’n won­der zat­en te sprin­gen, hoop ik dat hij niet aan de dag van de arbeid deed. Wij voelden ons van­daag wel­haast werkeloos. De rest van de stad had namelijk para­dox­aal genoeg een vri­je dag, ter­wi­jl wij als protest tegen het feit dat we tij­dens Koninginnedag gewoon moesten werken, ons demon­stratief aan ons onder­zoek wijd­den. Op die manier was er dus nie­mand bereik­baar en moesten we onszelf maar bezighouden. Dat luk­te gelukkig heel goed.

Ten eerste hebben we een pracht van een analyse uit­gevo­erd om een onder­zoeksmeth­ode te per­fec­tioneren. Het doel is om te kun­nen meten hoeveel pro­cent van het veld wordt bedekt door de maïs­planten, vanu­it de lucht gezien. Dat is namelijk een aan­wi­jz­ing over de groei van de planten (hoe groot de bladeren zijn e.d.). Daar zijn dure appa­raat­jes voor maar hier gaan we natu­urlijk voor de basic aan­pak. Het makke­lijk­ste is dan om de schaduw te gebruiken, op het moment dat de zon er (bij­na) recht boven staat.

Figu­ur 1: Het mod­el voor de test

We voer­den een test uit op een kleine schaal: een A4-tje waar Fred­dy redelijk willekeurig vak­jes op getek­end had, wat de schaduw­plekken moesten voorstellen (Figu­ur 1). Daar­na test­ten we ver­schil­lende meth­od­es om de opper­vlak­te van de schaduw te schat­ten. Uitein­delijk kwa­men we uit op een touw met om de 10 cen­time­ter een knoop. Deze wordt dwars over het veld gelegd en de knopen die in de schaduw liggen wor­den geteld. Dit her­haal je 6 keer, zie Figu­ur 2. De schat­ting van het per­cent­age van het veld dat in de schaduw ligt is dan: [aan­tal knopen in de schaduw]/[totaal aan­tal knopen].

Figu­ur 2: De methode

Ten tweede waren de kinderen ook vrij van school en hing een­t­je daar­van de hele dag bij ons rond. Zijn naam is Amani en hij houdt van kap­pert­je spe­len, knip­pen in kran­ten, teke­nen, plaat­jes op de muur hangen met plak­band en een algemene troep schep­pen. Verder is hij min­stens even toegewi­jd aan de pan­da als de leeuw was aan Abuna Aregawi.

Zoals je ziet valt het niet mee om alles te linken aan een heilige. Het was nu een­maal een saaie dag.

Voor een wat lev­endi­ger impressie zijn hier wat foto’s:

Reacties

 1. He Fred­dy en Maaike, 

  Wauw, ik word hele­maal blij van jul­lie stuk­jes en van die vogel. Wat een beest!. Ik heb ook nog even jul­lie trouwfoto’s bekeken. Het was een mooi feestje. Ik hoop dat jul­lie het een beet­je naar jul­lie zin hebben daar. 

  groet­jes

 2. Hé, leuk die hout­je touwt­je oplossin­gen! Hebben jul­lie al van St. Georges geproefd en zou hij de vol­gende bespro­ken heilige mogen zijn? Ik ben benieuwd!

 3. Grap­pig, maar wan­neer leefde die heilige eigen­lijk? want daarmee zou je een schat­ting kun­nen mak­en of er wel of geen dag van de arbeid was.…
  over de meth­ode, hoe gaan jul­lie die knopen in de schaduw tellen zon­der zelf voor schaduw te zorgen?

 4. Het won­der van Abuna voor jul­lie was dat hij je inspireerde tot een method­is­che aan­pak die geni­aal is door haar een­voud. En uit te voeren met locale resources. Pro­fi­ci­at! Wel veel vreemde vogels daar trouwens …

 5. Wat een uitvin­d­ing: gewoon een touw met knopen. Als jul­lie dat zelf bedacht hebben kun je er wel patent op aanvragen!
  Veel suc­ces met deze methode.

Reageren is niet mogelijk.