Drieluik

De pin­da-eter 1

B. Pas­cal, Gedachte 131

De pin­da-eter 2

P.S. Voor de inspi­ratie zijn we de per­soon dankbaar die ons de gedacht­en van Pas­cal heeft meegegeven en tot nu toe voor ons anon­iem is. In ver­band hier­mee een vrien­delijk ver­zoek om uzelf bek­end te maken!

Reacties

 1. He Fred en Maaike!

  Leuk om jul­lie blog te lezen! Hoe is het daar? Toch even de stan­daard­vraag: Hoe bevalt het getrouwde lev­en? Aan de smerige foto te zien voel je je al wel thuis :)

  Geni­et ervan en suc­ces met jul­lie ingewikkelde onderzoeksmethodes!

 2. Een diepe ontroer­ing welde in mij op, toen ik na enig onder­zoek mocht con­stateren dat boven­staand citaat uit de tek­sten van Geert en mij mocht komen.
  Dat we op zo’n afs­tand toch kon­den inspir­eren en motiv­eren tot dit mooie geheel is prachtig! 

  Goed om te zien dat jul­lie je niet vervelen!

 3. Sor­ry, ik had ook (oa) Pas­cal, iets van ‘De laat­ste stap van het ver­standelijke denken is de erken­ning dat er oneindig veel din­gen zijn die het te boven gaan’ (komt op bij deze foto van fred­die) of ook wel toepas­selijk i.v.m. jul­lie the­ma: Om van een mens een heilige te mak­en, is er genade nodig; wie daaraan twi­jfelt, weet niet wat een mens is, en wat een heilige (Penseés 508).

Reageren is niet mogelijk.