Even geen plastic

Fred­dy heeft zich aanges­loten bij een groep­je collega’s die in de vas­ten­ti­jd gaan proberen om geen weg­w­erp-plas­tic te gebruiken. Deze Plas­tic Chal­lenge is woens­dag van start gegaan. De komende tijd kopen we dus niets dat ver­pakt is in plas­tic. Omdat plas­tic vooral een prob­leem wordt als het op straat terechtkomt, ga ik ook elke dag een stuk afval van straat oprapen.

De chal­lenge is een goede gele­gen­heid om op onder­zoek uit te gaan. Het plas­tic afval dat in de zee terecht komt, komt vooral uit Chi­na, India en Afri­ka (Schmidt et al., 2017). Daar kun­nen we in de UK en Ned­er­land dus niet zoveel aan veran­deren. Hier wordt afval net­jes ingeza­meld, en veel plas­tic zelfs gere­cy­cled. Maar wat gebeurt er pre­cies met dat plas­tic? Wor­den er vergelijk­bare pro­ducten van gemaakt, of is er sprake van down­cy­cling, waar­bij het nieuwe prod­uct min­der bruik­baar is en zelf niet recy­cle­baar? En wat is de milieu-impact van alter­natieve ver­pakkin­gen? Het lijkt me inter­es­sant om hier de komende weken meer over te weten te komen.

Ik moest even over mijn gêne heen­stap­pen, maar van­daag heb ik al drie plas­tic flesjes gevon­den op straat, waar­van maar een­t­je met dop. Andere inzichten:

  • Door­dat wij veg­an­is­tisch eten, eten we veel groente en fruit. Onze super­markt ver­pakt die alle­maal in plas­tic, waar­door we enorm veel plas­tic kopen. Voor blad­groente die snel ver­welkt is dat onver­mi­jdelijk, maar als je naar de groen­te­boer of de markt gaat, kun je de meeste andere groen­ten gewoon zon­der plas­tic kopen.
  • We zullen meer moeten gaan bakken: koek­jes, chips, toet­jes… Met water in plaats van sojamelk.
  • We hebben een ver­pakkingsvri­je winkel gevon­den in Aberdeen!

Reacties

  1. Goed idee!
    Het scheelt denk ik enorm dat je een ver­pakkingsvri­je winkel in de stad hebt, dat zou ik hier ook graag willen. Zoals onze geza­men­lijke ken­nis Babette P. zegt in haar boek: nog erg­er dan het plas­tic dat om het eten heen zit is eten weg­gooien. Suc­ces met het uit­zoeken van alle weet­jes. ik lees het graag tegen die tijd.

Reageren is niet mogelijk.