Met de stroom mee

Het opper­vlak van de riv­i­er is con­stant in beweg­ing. Een groep­je een­den snelt langs, dob­berend in de stro­ming. Het water kolkt om de ste­nen die een uit­lop­er in de riv­i­er vor­men. Bin­nen enkele kilo­me­ters zal het water bij de zee uitkomen. We zijn vast van plan om deze tocht een keer met een kano te mak­en. Maar voor nu lopen we langs de oev­er. We zijn bij de Dee, een van de riv­ieren waar de naam van Aberdeen naar ver­wi­jst. Drie maan­den gele­den streken we neer in deze stad in het noor­doost­en van Schotland.

Bridge of Dee

Bridge of Dee

Het is weer even wen­nen aan de drukke wegen met grote bussen en smalle of niet bestaande fietsstro­ken, maar onze jaren in Gilling­ham hebben ons al behoor­lijk asser­tief gemaakt op de fiets. We hebben een gezel­lig huis­je met een gedeelde achter­tu­in, waar Ivan lekker kan rond­stru­inen. Mijn dagen vullen zich met free­lance werk en sol­lic­i­taties, iets dat soms onzek­er­heid en span­ning met zich mee­brengt. Het is heer­lijk om op fiet­saf­s­tand van de zee te wonen. Meeuwen, zee­hon­den, zelfs dolfi­j­nen hebben we uit de verte al gezien.

We hebben ons aanges­loten bij Queen’s Cross Church, een gastvri­je gemeente waar we ons direct thuis voelden. Ik was hele­maal blij toen ik hoorde dat er in okto­ber een spe­ciale kerk­di­enst voor/over dieren zal zijn. Ik kon het niet lat­en om mijn ideeën over Gods hart voor dieren te delen met de voor­ganger. Tij­dens een gezel­lige maalti­jd bij ons thuis stelde hij voor dat ik kon mee­denken over de invulling van de dienst. Zijn benader­ing is om beschei­den te zijn over onze plaats bin­nen de schep­ping. Ik ga tij­dens de dienst waarschi­jn­lijk vertellen waarom ik voor een plan­taardig dieet heb gekozen. Een mooie kans!

Water

Nu we hier zo bij de riv­i­er lopen, moet ik denken aan een spreuk uit de Tao Te Ching, een boek waar ik pas in begonnen ben. Het is een oud Chi­nees geschrift uit de vierde eeuw v Chr. dat bestaat uit korte gedicht­en die een bepaalde wijsheid willen over­bren­gen. De schoonheid van de tekst zit ver­sc­holen in het oor­spronke­lijke Chi­nees. Het stromende water doet me denken aan de spreuk die in de foto boven deze blog staat. Het betekent zoi­ets als ‘de hoog­ste uit­mun­tend­heid is als water’. De tekst legt verder uit waarom we water als voor­beeld kun­nen nemen voor een goed lev­en: “Het geeft lev­en aan alles, zon­der inspan­ning. Het stroomt naar de ned­erig­ste plaatsen.”

Starend naar de glin­sterende gol­ven die over elka­ar heen buite­len, zie ik mezelf opeens in die kano, mid­denin de riv­i­er. Kram­pachtig duw ik de ped­del door het water ter­wi­jl ik probeer te besluiten welke kant ik op wil. Het water maakt zich daar niet druk om. Het is gewoon zichzelf, en doet daar­door pre­cies waar­voor het geschikt is. Nu ik nog…