Theologie op de golven

On an island in the sun
We'll be playing and having fun
And it makes me feel so fine
I can't control my brain — Weezer

Vorige week hebben we heer­lijk gezeild op het IJs­selmeer en de Wad­den­zee. We hebben genoten van Ned­er­landse vergezicht­en met prachtige wolken­for­maties. Over­al waren vogels, op zoek naar vis of druk met het in de gat­en houden van hun kinderen. De maan kwam vol en felo­ran­je op toen we bij de Loren­zs­luizen voor anker gin­gen. Het weer was meestal warm en zon­nig maar op de laat­ste dag hebben we nog even het “echte IJs­selmeer zeilen” (vol­gens Fred­dy althans) meege­maakt, met regen en hoge golven.

Zo mid­den op het water kre­gen we het gevoel dat we te gast waren in de natu­ur. Dat zou je ook kun­nen zeggen over de men­sheid als geheel. We lev­en een tijd­je op deze pla­neet, en we kun­nen ons afvra­gen hoe we de camp­ing achter­lat­en nadat we onze tent weer hebben opge­bro­ken. In de Bij­bel wordt gezegd dat de mens een spe­ciale posi­tie heeft bin­nen de schep­ping. Onze taak is het beheren van de aarde. Hoe kun­nen we dat op een goede manier doen?

Donkey

Als chris­te­nen zijn we vol­gers van Jezus. Hij laat zien hoe God zijn kon­ingschap invult: “Ik ben in jul­lie mid­den als iemand die dient.” Hij genas zieken, zegende de kinderen en gaf eten aan duizen­den mensen. Jezus geeft ons de opdracht om te zor­gen voor de zwakken in onze omgev­ing. Hij bracht geen expli­ci­ete bood­schap over de zorg voor de aarde. Dit was wellicht ook niet nodig omdat de samen­lev­ing waarin hij leefde de natu­urlijke omgev­ing niet zo ver­gaand manip­uleerde als wij dat nu doen.

Inmid­dels lev­en we in een maatschap­pij die gebouwd is op het uit­buiten van dieren en het uit­put­ten van natu­urlijke hulp­bron­nen. De dienende houd­ing van Jezus kun­nen we ook toepassen op onze omgang met de natu­ur. Een voor­beeld hier­van is de pauselijke ency­cliek Lauda­to Si.

DSC00433_2

Het vol­gen van Jezus kan ons helpen om onszelf in dienst te stellen van het welz­i­jn van onze mede­mensen en de rest van de schep­ping. Hierin heeft iedereen zijn eigen over­weg­in­gen. Ikzelf word ger­aakt door het leed van dieren in de inten­sieve vee­houd­er­ij en ik geloof dat Gods hart ook naar hen uit­gaat: “Hij zal bevri­j­den wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft.” Andrew Linzey zegt het als volgt:

If the omnipo­tence and pow­er of God is prop­er­ly expressed in the form of kataba­sis, humil­i­ty and self-sac­ri­fice, why should this mod­el not prop­er­ly extend to our rela­tions with cre­ation as a whole and ani­mals in particular?

Stof tot nadenken miss­chien, voor dit staart­je van de zomer­vakantie. Ik reis mor­gen weer naar huis, om vol­gende week weer aan het werk te gaan. Van­daag nog even van de hitte genieten/overleven… ;-)

Bron­nen

  • Bij­bel: Lukas 22: 27, Psalm 72: 12. Zie ook Fil­ip­pen­zen 2: 5–8.
  • Andrew Linzey (1996) Ani­mal Theology