Back to the Earth

To truly be forgiven we must all get back
To living with the land in harmony — Jason Mraz, Back to the Earth

Onze rug­tassen zijn ingepakt en onze fam­i­lie pinkt de laat­ste traan­t­jes weg: Het is weer tijd om afscheid te nemen van Ned­er­land. De komende vijf maan­den zullen we in Chili door­bren­gen, waar we op ver­schil­lende boerder­i­jen gaan werken via WWOOF.

Het lijkt miss­chien niet de meest voor de hand liggende stap na het behalen van een PhD titel (Fred­dy) en het starten van een car­rière als onder­zoek­er (Maaike). En miss­chien is dat juist waarom we het doen. We hebben de afgelopen jaren vooral met ons hoofd gew­erkt, wat in de prak­tijk neerkomt op veel stilzit­ten achter de com­put­er. Het gevoel dat bij mij steeds meer bovenkwam, is dat er meer moest zijn, dat ik als mens niet ben ont­wor­pen voor zo’n leven.

In deze TED talk van Satish Kumar pleit hij ervoor om han­denar­beid een grote plaats te geven in het onder­wi­js. Vol­gens hem is het belan­grijk dat kinderen leren om met hun han­den te werken, en dat ze con­tact hebben met de natu­ur: “Nature is the great­est teacher”.

Ik kwam deze gedachte ook tegen in een boek uit 1890, ‘News from Nowhere’ van William Mor­ris. In deze utopis­che roman belandt de hoofd­per­soon in de toekomst, waar hij tot zijn schrik merkt dat geleer­den en stu­den­ten niet meer bove­naan de maatschap­pelijke lad­der staan. Zijn gids legt uit dat han­denar­beid veel belan­grijk­er wordt gevon­den dan het leren uit boeken:

Ziet u, kinderen doen meestal gewoon hun oud­ers na, en als ze de meeste mensen om zich heen bezig zien met echt ver­make­lijk werk, zoals huizen bouwen en straten­mak­en, en tuinieren, en dergelijke, dan is dat wat ze willen doen; dus ik denk niet dat we bang hoeven te zijn om teveel geleerde man­nen te krijgen.

Wij gaan voor onszelf ont­dekken hoe het werken op het land ons zal bevallen. Het zal ongetwi­jfeld wen­nen zijn om zo fysiek bezig te zijn. Ik hoop op inspir­erende ont­moetin­gen met mensen die lev­en met de ele­menten van de natu­ur. Ik heb tot nu toe vooral boeken gelezen over spir­ituele ecolo­gie, en ik zou het graag meer prak­tisch vor­mgeven. Dan zit er niets anders op dan back to the earth te gaan, of om alvast in de Chileense sfer­en te komen: Volver a la tierra!

Reacties

  1. Hoi, het ga jul­lie goed in Chili. Geweldig die inzet van jul­lie. Bedenk maar dat Noach des­ti­jds de enige was die het broeikas­ef­fect serieus nam!
    Wij zijn in 2006 o.a. in Chili geweest toen we een reis naar Patag­o­nië maak­ten. Geen idee waar jul­lie pre­cies zit­ten. Wij zijn geweest in San­ti­a­go, in Pucon (waar ik de besneeuwde vulka­an Vil­lar­ri­ca bek­lom­men heb) en in het zuiden waren wij 3 dagen in het nation­aal park Tor­res del Paine (fan­tastisch mooi).

  2. Hee veel plezi­er daar jon­gens! Ik weet zek­er dat jul­lie het nadenken niet kun­nen nalat­en, ook niet (juist niet) als jul­lie hard aan het werk zijn op het land. Ik ben benieuwd wat het alle­maal oplev­ert. Geni­et ervan!

  3. Wat een geweldig muziek­je! Veel plezi­er en inspi­ratie in het mooie Chile, en vaya con Dios, has­ta pron­to de volver.

Reageren is niet mogelijk.