Maandag in januari

Het is een zon­nige mor­gen. Het is ook maandag, maar ondanks de blauwe lucht zek­er geen blue mon­day. Vanocht­end heb ik na weken bankhangen mijn hard­loop­schoe­nen weer eens aangetrokken. Het was heer­lijk om het gebruike­lijke rond­je in het park weer te ren­nen. En als ultieme beloning hing daar de maan vlak boven de hori­zon. Aan de andere kant van het park was de zon onder­tussen aan het opkomen. Ik kwam weer hele­maal in con­tact met mijn oer­mens. Het is toch fascinerend, zo’n per­fecte cirkel in de lucht. Ik kan me goed voorstellen dat mensen daar aller­lei ver­halen over bedachten.

Na de ker­st­vakantie is mijn werk weer verder gegaan alsof er niets gebeurd was. Daar­door zou ik bij­na ver­geten dat we een paar prachtige dagen hebben gehad op het Isle of Wight, samen met Freddy’s oud­ers. We zijn ook nog bij mijn fam­i­lie langs geweest in Nederland.

Ik ben nu bezig met een project over respon­si­ble busi­ness. Daar­voor lees ik (dig­i­tale) stapels rap­porten van organ­isaties als Amnesty Inter­na­tion­al over slechte arbei­d­som­standighe­den in de pro­duc­tieketen van grote bedri­jven. Er zijn ook veel ini­ti­atieven om bedri­jven duurza­mer te mak­en. Het van oor­sprong Ned­er­landse bedri­jf Unilever onder lei­d­ing van Paul Pol­man wordt vaak genoemd als een goed voorbeeld.

Behalve voor mijn werk probeer ik me ook in te zetten voor Med­way Inter­faith Action, waar we activiteit­en organ­is­eren om mensen van ver­schil­lende reli­gies met elka­ar in con­tact te bren­gen. Vorige week hebben we een pre­sen­tatie gehad over pagan­isme en de rol van de vrouw. In pagan­isme zit natu­urlijk ook veel oergevoel; de seizoe­nen en de bal­ans met de natu­ur. Ik hoop er meer over te leren als we vol­gende week langs gaan bij de Med­way Pagans.

Als laat­ste nog een ran­dom wijsheid die ik vanocht­end aan mijn Yog­iTea vond: “Joy is the essence of suc­cess”. Suc­ces daarmee deze week!

The Isle of Wight:

Schilder­ij: Impres­sion Soleil Lev­ant van Claude Mon­et, 1872

Reacties

  1. Inter­es­sant dat con­tact met Med­way Inter­faith Action. Die (Med­way) Pagans lijkt me iets typ­isch Engels.
    Groet, oom Jan

  2. Prachtige foto’s! Waar ik aan moest denken: Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, de aarde is vol van uw rijk­dom­men. Daar ligt de zee, groot en wijd uit­gestrekt; enz (Psalm 104)
    Fijn dat je weer even naar de hori­zon gekeken hebt!

Reageren is niet mogelijk.