Winnen zonder geweld

The nonviolent resister not only refuses to shoot his opponent but he also refuses to hate him. — Martin Luther King Jr., Stride Toward Freedom (1958)

Mont­gomery, een zuidelijke stad in de USA, in 1955. De Afro-Amerikaanse meerder­heid van de bevolk­ing wordt behan­deld als tweed­erangs burg­ers. De zoge­naamde Jim Crow wet­ten zor­gen ervoor dat zij gebruik moeten mak­en van aparte toi­let­ten, restau­rants en scholen. In de stads­bussen mogen de ‘gek­leurde’ mensen alleen de achter­ste stoe­len gebruiken. In het geval dat het ‘witte’ gedeelte van de bus vol is, moeten ze plaats maken.

Op een dag neemt Rosa Parks de bus na een lange werkdag. Ze is niet alleen naais­ter maar ook sec­re­taris van de Nation­al Asso­ci­a­tion for the Advance­ment of Col­ored Peo­ple. Als ze gesom­meerd wordt om haar plaats op te geven voor een witte pas­sagi­er, is dat voor haar een keer teveel. Ze is “tired of giv­ing in”, zoals ze zelf zei. Ze bli­jft zit­ten, wordt gear­resteerd en ontke­tent zo de opstand die zal lei­den tot het einde van de Jim Crow regels.

Martin Luther King Jr

De zwarte gemeen­schap organ­iseert een boy­cot van de bussen; mensen lopen mas­saal naar hun werk en zetten een taxi-ser­vice op met privé auto’s. Als lei­der van de boy­cot wordt Mar­tin Luther King Jr. gekozen, des­ti­jds een relatief onbek­ende dom­i­nee in een Bap­tis­ten kerk.

Mar­tin Luther King wilde alleen geweld­loos verzet ple­gen, in navol­ging van de Bij­belse bood­schap en voor­beeld­fig­uren als Gand­hi. In het boek dat King over de Mont­gomery boy­cot schreef — Stride Toward Free­dom — noemt hij zes eigen­schap­pen van geweld­loosheid. Omdat mor­gen de dag van geweld­loosheid is, deel ik dit lijst­je graag met jullie.

  1. Iemand de andere wang toek­eren is niet laf of passief, maar vereist moed en is een daad van verzet.
  2. Geweld­loosheid streeft naar vriend­schap met de tegen­stander en probeert begrip te kweken.
  3. De stri­jd is gericht tegen het kwaad, niet tegen de mensen die het kwaad uitvoeren.
  4. Als je je toewi­jdt aan geweld­loos verzet, moet je bereid zijn om te lij­den zon­der vergeld­ing. Dit soort lij­den is leerza­am en ver­lossend. (Geen loze woor­den van deze man!)
  5. Ook haat is een vorm van geweld. Geweld­loze acties komen voort uit liefde. Zie de quote bovenaan.
  6. Geweld­loosheid komt voort uit een diep geloof dat het recht zal zegevieren en dat God een God van gerechtigheid is.

Een klein beet­je off-top­ic wordt Mar­tin Luther King ook nog genoemd in het onder­staande film­p­je over de Glob­al Goals for Sus­tain­able Devel­op­ment. Ze zijn er!

Rest mij niets meer dan iedereen een geweld­loze dag toe te wensen.