Winnen zonder geweld

The nonviolent resister not only refuses to shoot his opponent but he also refuses to hate him. — Martin Luther King Jr., Stride Toward Freedom (1958)

Mont­gomery, een zuidelijke stad in de USA, in 1955. De Afro-Amerikaanse meerder­heid van de bevolk­ing wordt behan­deld als tweed­erangs burg­ers. De zoge­naamde Jim Crow wet­ten zor­gen ervoor dat zij gebruik moeten mak­en van aparte toi­let­ten, restau­rants en scholen. In de stads­bussen mogen de ‘gek­leurde’ mensen alleen de achter­ste stoe­len gebruiken. In het geval dat het ‘witte’ gedeelte van de bus vol is, moeten ze plaats mak­en.

Op een dag neemt Rosa Parks de bus na een lange werkdag. Ze is niet alleen naais­ter maar ook sec­re­taris van de Nation­al Asso­ci­a­tion for the Advance­ment of Col­ored Peo­ple. Als ze gesom­meerd wordt om haar plaats op te geven voor een witte pas­sagi­er, is dat voor haar een keer teveel. Ze is “tired of giv­ing in”, zoals ze zelf zei. Ze bli­jft zit­ten, wordt gear­resteerd en ontke­tent zo de opstand die zal lei­den tot het einde van de Jim Crow regels.

Martin Luther King Jr

De zwarte gemeen­schap organ­iseert een boy­cot van de bussen; mensen lopen mas­saal naar hun werk en zetten een taxi-ser­vice op met privé auto’s. Als lei­der van de boy­cot wordt Mar­tin Luther King Jr. gekozen, des­ti­jds een relatief onbek­ende dom­i­nee in een Bap­tis­ten kerk.

Mar­tin Luther King wilde alleen geweld­loos verzet ple­gen, in navol­ging van de Bij­belse bood­schap en voor­beeld­fig­uren als Gand­hi. In het boek dat King over de Mont­gomery boy­cot schreef — Stride Toward Free­dom — noemt hij zes eigen­schap­pen van geweld­loosheid. Omdat mor­gen de dag van geweld­loosheid is, deel ik dit lijst­je graag met jul­lie.

  1. Iemand de andere wang toek­eren is niet laf of passief, maar vereist moed en is een daad van verzet.
  2. Geweld­loosheid streeft naar vriend­schap met de tegen­stander en probeert begrip te kweken.
  3. De stri­jd is gericht tegen het kwaad, niet tegen de mensen die het kwaad uitvo­eren.
  4. Als je je toewi­jdt aan geweld­loos verzet, moet je bereid zijn om te lij­den zon­der vergeld­ing. Dit soort lij­den is leerza­am en ver­lossend. (Geen loze woor­den van deze man!)
  5. Ook haat is een vorm van geweld. Geweld­loze acties komen voort uit liefde. Zie de quote bove­naan.
  6. Geweld­loosheid komt voort uit een diep geloof dat het recht zal zegevieren en dat God een God van gerechtigheid is.

Een klein beet­je off-top­ic wordt Mar­tin Luther King ook nog genoemd in het onder­staande film­p­je over de Glob­al Goals for Sus­tain­able Devel­op­ment. Ze zijn er!

Rest mij niets meer dan iedereen een geweld­loze dag toe te wensen.