Links of rechts

In Enge­land wordt met span­ning gewacht op de geboorte van een nieuw prin­sje of prins­es­je. Dat zou eind april gebeuren, maar laat nog op zich wacht­en. Iets anders waar mensen naar uitk­ijken zijn de lan­delijke verkiezin­gen. Hier­voor staat de datum wel vast: 7 mei zal het gaan gebeuren. De verkiez­ingsstri­jd spitst zich toe op de lei­ders van de 2 groot­ste par­ti­jen: David Cameron voor de Con­ser­v­a­tives (ook wel Tories genoemd) en Ed Miliband voor Labour. Deze twee gaan zo’n beet­je gelijk op in de peilingen.

Ed Miliband en David Cameron

Ed Miliband en David Cameron

Het lijkt erop dat geen enkele par­tij een absolute meerder­heid zal gaan halen. Daarom is het nieuws nu vol met spec­u­laties over mogelijke coal­i­ties. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze niet echt gewend aan een gemengde regering. Sinds de Tweede Werel­door­log is het maar twee keer gebeurd; de laat­ste keer was bij de afgelopen verkiezin­gen. De Con­ser­v­a­tives waren toen de groot­ste en hebben een coal­i­tie ges­loten met de Lib­er­al Democ­rats. Dat is een groot ver­schil met Ned­er­land, waar in dezelfde peri­ode alti­jd min­stens 2 par­ti­jen het kabi­net hebben gevormd.

De Brit­ten zijn dus een beet­je in paniek: Hoe zal Her Majesty’s Gov­ern­ment er deze keer uit gaan zien? Op de BBC web­site kun je zelf een poging wagen met het coal­i­tie-spel. Ik heb het even geprobeerd, maar dat is nog best lastig. Par­ti­jen die nu al andere par­ti­jen uit­sluiten als part­ners, stand­pun­ten die lijn­recht tegen­over elka­ar staan… Een paars kabi­net is hier in ieder geval niet aan de orde.

Ontwerp van Harriet Bishop

Ontwerp van Har­ri­et Bishop

Er wordt in het nieuws ook flink op de per­soon gespeeld. Ed Miliband werd aan het begin van de cam­pagne een beet­je gezien als een sul­let­je. Maar hij heeft zich sterk getoond in de debat­ten. Deze week heeft hij een inter­view gegeven aan Rus­sell Brand (van het boek Rev­o­lu­tion), waar veel media-aan­dacht voor was. Brand roept namelijk op om niet te gaan stem­men, omdat de wereld toch geregeerd wordt door grote bedri­jven en verkiezin­gen alti­jd wor­den gewon­nen door de par­tij met het groot­ste bud­get. Hij is erg pop­u­lair onder jon­geren, dus het was een slimme zet van Miliband om met hem in gesprek te gaan.

Onze deur­mat heeft zo langza­mer­hand denk ik ook zijn mening kun­nen vor­men, want er komen elke dag fly­ers bin­nen van alle poli­tieke par­ti­jen. Wat me opvalt is dat de ver­schil­lende kran­ten en tijd­schriften zich zo vlak voor de verkiezin­gen alle­maal uit­spreken uit voor een par­tij. Dat ken ik hele­maal niet uit Ned­er­land. Zo kiest de Guardian voor de nieuwe richt­ing van Labour, maar speelt de Sun hand­ig in op de baby-hype: It’s a Tory!

Als laat­ste nog een geheel off-top­ic film­p­je van een Egyp­tis­che komiek die het Mid­den-Oost­en uitlegt aan de BBC: Bassem Youssef’s guide to the Mid­dle East.

Sources of pic­tures: Miliband — Depart­ment of Ener­gy; Cameron — Toms Norde, Val­sts kanceleja

Reacties

Reageren is niet mogelijk.