Reken maar na

49 percent is 1 percent short of half and less than half ain’t really much of nothing. — Röyksopp

Inmid­dels hebben we de maan al drie keer rond zien wor­den in Mada­gas­car. Ik ben de malar­ia voor­bij, wat me zeer gelukkig maakt. We zijn nu hard op weg naar de vierde volle maan, and beyond. Naar een mooie afrond­ing van ons onder­zoek en een beter begrip van de wereld. Ja, voor ons zijn triv­iale zak­en als een leukere baan, een grot­er huis of een nieuw behanget­je niet de moeite van het nas­treven waard. Ons lev­en kent momenteel maar één zwaartepunt: De Wetenschap.

Ik pak er even een Weten­schap­pelijk Feit bij, te herken­nen aan de raad­selachtige aan­duid­ing tussen haak­jes aan het einde van de zin: Het land­schap in de tropen bestaat voor meer dan 20% uit steile hellin­gen en meer dan 10% van het totale aan­tal ‘armen’ dat onze pla­neet telt, woont in die gebieden (Shax­son, 1999). Hm, blijk­baar vereist het bedri­jven van weten­schap ook een behoor­lijke mate van abstract denken. Mij schi­et althans niet direct een con­clusie te bin­nen als ik dit lees. Behalve dan dat de andere 90% van de arme mensen blijk­baar op min­der steile hellin­gen woont, of zoals wij in Ned­er­land in een delta. 

Uitein­delijk is het ner­gens makke­lijk om te over­leven met weinig geld en weinig mid­de­len om je te bescher­men tegen de willekeur van de werelde­conomie, de over­heid of de natu­ur. En over­leven is toch een beet­je wat we met z’n allen doen. Juist de mensen die daar dagelijks veel energie in stop­pen, hebben waarschi­jn­lijk weinig bood­schap aan de the­o­rieën en mod­ellen die op de uni­ver­siteit wor­den ontwikkeld. En dan heb ik het nog over de toegepaste weten­schap zoals we die in Wagenin­gen bedri­jven, in alle opzicht­en down-to-earth.

Naar mijn per­soon­lijke ervarin­gen lijkt De Weten­schap, het prachtige gebouw waar eeuwen­lang aan gew­erkt is, vooral te bestaan uit de mogelijke en onmo­gelijke func­ties van Microsoft Office Excel. Nu het laat­ste rest­je vertrouwen in het menselijk ver­mo­gen tot pro­duc­eren van ken­nis is ver­dampt, is het de beurt aan de com­put­ers. Het wacht­en is op het vol­gende project van de con­struc­tivis­ten : Hoe weten we of onze com­put­ers objec­tief hun berekenin­gen uitvo­eren? Wie weet welke belan­gen een lap­top van IBM heeft bij de uitkom­sten van ons onder­zoek. Ik kan er natu­urlijk een hoop bedenken, maar ik heb liev­er dat u dat zelf invult.

En zo sterft de vooruit­gangs­gedachte een stille dood. De wereld begri­jpen? Welke wereld bedoelt u pre­cies en lijkt het woord ‘begri­jpen’ niet erg op ‘gri­jpen’ dan wel kolonis­eren? Het weten­schap­pelijke bedri­jf heeft de wereld zek­er veran­derd, lang niet alti­jd ten posi­tieve. Gooche­len met cijfer­t­jes, dat is ons nog overge­bleven. Een uit de hand gelopen hob­by van Euclides en con­sorten. Bill Gates is er wel bij gevaren, en het malar­ia-onder­zoek ook een beet­je.

Tja, wat wij hier dan nog doen is mij ook een raad­sel. Gelukkig hebben we bij­na vakantie, 1 week na de vierde volle maan. Als u de datum echt wilt weten, is die reken­som voor u.

Reacties

  1. Als de stelling “er is niets nieuws onder de zon“waar is dan is het onmo­gelijk om ken­nis te pro­duc­eren.… Als je zoekt zul je vin­den… Lev­en, waarheid, een nieuw huis, auto, bank, maar ook kennis,

  2. Dankbaar dat je weer beter bent:ik denk dat er veel voor je gebe­den is..Hoop dat de ver­loren kracht­en weer terugkomen in jul­lie vakantie..Lieve groeten, Oma

  3. Gelukkig dat je weer beter bent! En kom op: vooruit­gang van de weten­schap is niet alleen afhanke­lijk van grote sprongen,maar ook van veel klein noest werk!

Reageren is niet mogelijk.