Weet wat je eet

Op de mid­del­bare school had­den wij het vak Ver­zorg­ing. Een van de weinige din­gen die ik me hier nog van herin­ner, is een film­p­je met een vrouw die aan het touwt­je­sprin­gen was en zong: “Weet wat je eet, wee-ee-eet wat je ee-eet!” Ver­vol­gens zag je dan mensen die bijvoor­beeld een piz­za aten, en werd bijge­houden hoeveel caloriën ze bin­nen kregen.

Bewust eten heeft voor de meeste mensen alleen te mak­en met gezond­heid, en niets met morele keuzes. Dat is de reden waarom vlees en dier­lijke pro­ducten zon­der erbij na te denken wor­den gegeten. Sinds ik veg­an­ist ben, kan ik me dat haast niet meer voorstellen maar aan de andere kant heb ik ook jaren als veg­e­tar­iër en daar­voor als vleeseter geleefd. Dus laat ik de vraag eens aan de niet-veg­an­is­tis­che lez­er stellen: Waarom eet je vlees of dier­lijke producten?

Kalfje

Melanie Joy noemt drie N’s die mensen als recht­vaardig­ing aan­bren­gen: Het is nor­maal, natu­urlijk, en noodza­ke­lijk. De eerste N is direct de meest zwakke, want er zijn natu­urlijk genoeg slechte din­gen te bedenken die voor som­mige mensen nor­maal zijn of waren: vrouwenbesni­j­de­nis, ras­cisme, roken, etcetera. Het feit dat het voor jou nu nor­maal is om vlees te eten, geeft geen enkel waardeoordeel.

Het tweede punt heeft wat meer sub­stantie: Mensen zijn geëvolueerd op een dier­lijk dieet, het is dus inder­daad natu­urlijk. De meeste mensen hebben zelfs een tol­er­antie voor koemelk ontwikkeld. We stu­iten hier op het is/ought prob­leem van David Hume; zie deze ani­matie van de BBC. Hume zegt dat je het feit dat mensen vlees eten niet zomaar kunt ver­tal­en naar een oordeel over of dit goed of slecht is. Er is namelijk een ver­schil tussen hoe de wereld is en hoe de wereld zou moeten zijn. Wij kun­nen andere keuzes mak­en dan onze vooroud­ers en kun­nen de morele cirkel ver­bre­den zoals ik eerder schreef.

Food

Als derde wordt ‘noodza­ke­lijk’ genoemd. Goed nieuws: in het wel­varende west­en zijn dier­lijke pro­ducten absolu­ut niet noodza­ke­lijk voor een gezond en lang lev­en. Op veel gebieden is veg­an­isme juist gezon­der, want je kri­jgt min­der slechte vet­ten bin­nen. En de nutriën­ten die je zoge­naamd zou ‘mis­sen’ zijn elders volop te vin­den. Ik noem een paar voor­beelden: Eiwit zit in vri­jwel alles wat je eet, maar vooral in peul­vrucht­en. Donker­groene blad­groen­ten zoals spinazie en spruit­jes barsten van het ijz­er, cal­ci­um en vit­a­mine C. De stof­jes die ervoor zor­gen dat som­mige vis zo gezond is, omega 3 vet­zuren, komen ook voor in din­gen als lijn­za­ad en wal­noten, en in de algen waar de vis­sen ze uit halen.

Het is goed om eens na te denken over de vraag of het eten van vlees en dier­lijke pro­ducten te recht­vaardi­gen is. Vol­gens mij zor­gen de drie N’s ervoor dat de ide­alen die mensen hebben over liefde en zorg voor de schep­ping wor­den uit­geschakeld als ze de super­markt bin­nen­stap­pen. Ik heb de knoop doorge­hakt, ik weet wat ik eet en ik doe dat zeer smake­lijk en met een schoon geweten. Ik kan het iedereen aanraden!

Bron­nen:

  • Melanie Joy, Why we love dogs, eat pigs and wear cows 
  • Floris van den Berg, De vrolijke veganist
  • Foto kalf­je: Galia ^

Reacties

  1. Inter­es­sante vraag: waarom is het doden van een dier om het op te eten slecht? Je sug­gereert immers dat iemand die vlees eet, geen schoon geweten heeft. Het antwo­ord op deze vraag is beladen met veron­der­stellin­gen en per­cep­ties over de waarde van lev­ende wezens. Wellicht een idee voor een vol­gend blog?

  2. Go Maaike!! :D
    Kun je niet vra­gen of een ras-vleeseter dit ver­haal kan weer­leggen in een gast­blog? Dat lijkt me bere-interessant :)

Reageren is niet mogelijk.