Blik op de Islam

Unfortunately, many young Muslims today are not equipped with the proper knowledge to adapt the Islamic teachings to the demands of a rapidly changing world. Muslim scholars and thinkers have responsibility to correct perceptions of Islam held by radicals and by the public. — Egypt's Dar al- Ifta

Van­daag was er een man­ag­er op kan­toor die de afgelopen tijd in Nige­ria was. Zo kwam het gesprek op de sit­u­atie in het noor­doost­en van het land. Boko Haram neemt steeds meer ste­den in en laat een spoor van verni­etig­ing achter. In april vorig jaar was er de ontvo­er­ing van de 276 schoolmeis­jes, wat lei­d­de tot de grote medi­a­cam­pagne “Bring back our girls”. Het is nog nie­mand gelukt om ze terug te bren­gen. Deze maand is er een heel dorp met de grond gelijk gemaakt, waar­bij waarschi­jn­lijk 2000 mensen zijn gedood. Er komt heel weinig infor­matie naar buiten; de Nige­ri­aanse over­heid is elke con­t­role ver­loren over het gebied.

Het herin­nert me eraan dat de meeste slachtof­fers van moslimter­ror­isme moslim zijn (tussen 82 en 97 pro­cent in 2005–2011). En indi­rect lijdt de Islam natu­urlijk ook onder de ter­reur. Het is een vicieuze cirkel van angst voor de Islam, haat tegen moslims, rad­i­calis­erende jon­geren, aansla­gen, en nog meer angst.

Een insti­tu­ut dat vanaf het begin stelling heeft genomen tegen moslimex­trem­isme is het Dar al-Ifta van Egypte. Dit is een fat­wa orgaan met veel autoriteit in de Soen­ni­tis­che wereld; de groot­ste stro­ming bin­nen de Islam. Als je op de web­site van dit insti­tu­ut rond­kijkt is het duidelijk dat er voor ter­ror­isme geen plaats is. Dar al-Ifta heeft bijvoor­beeld een pub­li­catie gemaakt waarin de ide­olo­gie van IS wordt weer­legd vanu­it de Koran. Dit zijn con­crete acties om rad­i­calis­er­ing tegen te gaan.

Ik kan me heel goed vin­den in het stuk van Ste­vo Akker­man in Trouw (Je ne suis pas Char­lie). Mensen moeten de vri­jheid hebben om God of Mohammed belache­lijk te mak­en, maar god­slas­ter­ing is geen ideaal van mij. Ik denk dat we verder komen met wed­erz­i­jds respect. De stem van gewone moslims ver­drinkt in de West­erse media vaak in het nieuws over ter­ror­isme. Het idee ontstaat dat de Islam intrin­siek geweld­dadig is. Dialoog is de enige manier om begrip voor elka­ar te krijgen.