Reizen en thuiskomen

Deze week was ik in Corn­wall. De con­sul­tant die deel uit­maakt van het pro­ject­team woont daar en werkt vanu­it huis. Ik ben er een paar dagen geweest om aan een rap­port te werken. Corn­wall is de uiter­ste zuid­west­elijke punt van de UK, een trein­reis van ruim 6 uur. Mijn bestem­ming was een dor­p­je aan de kust met glooiende wei­den, oude muurt­jes en pit­toreske boerder­i­jt­jes. Het gevoel in een andere wereld te zijn werd ver­sterkt door­dat mijn tele­foon geen bereik had.

Ook op deze afgele­gen locatie hebben we de land­ing van de Phi­lae gevol­gd. Als het om lange reizen gaat, is de Roset­ta een cat­e­gorie apart. Op de ESA web­site  staat een heldere ani­matie over de route van Roset­ta, die trouwens alleen in Inter­net Explor­er te ope­nen is (blijk­baar is een cross-brows­er web­site lastiger te realis­eren dan een komeet­land­ing). Ik vond het een fascinerende ervar­ing om mee te mak­en hoe de men­sheid direct con­tact maak­te met een komeet die ergens tussen Mars en Jupiter door de ruimte suist.

Dichter bij huis vond een ander his­torisch moment plaats. De V.S. en Chi­na hebben een kli­maatver­drag ges­loten, waarin Chi­na voor het eerst toezeg­gin­gen doet over het terug­drin­gen van de uit­stoot van broeikas­gassen. Het belang van het ver­drag ligt vooral bij het feit dat de twee groot­ste vervuilende economieën zich niet meer ver­schuilen achter elkaar:

Many US politi­cians have long argued against cut­ting green­house-gas emis­sion on the grounds that Chi­na would nev­er act — so what was the point? And Chi­na, for its part, has long insist­ed that rich coun­tries should cut their own emis­sions and give devel­op­ing coun­tries like Chi­na time to grow.

With this deal, the two coun­tries are begin­ning to coop­er­ate rather than use each oth­er as an excuse for inaction.

Vox, 11-11-2014

Natu­urlijk moeten we nog zien hoeveel ervan komt, maar er is in ieder geval een beet­je pos­i­tiviteit op het kli­maat­front. Tenslotte willen we niet dat de band Live gelijk kri­jgt als ze zin­gen: “We made it to the moon, but we can’t make it home.”

Reacties

Reageren is niet mogelijk.