Kiezen

We begin­nen bij­na aan onze laat­ste maand in Mada­gas­car. Tegen zijn gewoonte in ziet Fred­dy er wel naar uit om weg te gaan. Het veld­w­erk ver­di­ent de kwal­i­fi­catie ‘weer­barstig’: Door de regen is trans­port moeil­ijk, en zijn de boeren alti­jd aan het werk in de rijstvelden. En Fred­dy is nu aan de antibi­ot­i­ca voor ontsto­ken wond­jes aan zijn voeten. Maar natu­urlijk is er nog genoeg om van te geni­eten. Zelf houd ik het pri­ma uit, zolang er inter­net is en ik iets te doen heb. Ik werk nu aan een web design opdracht.

Verkiezingen

De burg­er wordt geclaimd door bei­de kan­di­dat­en en roept gefrus­treerd “Laat me kiezen of laat me ver­drinken“Bron: L’observateur, 16-11-2013

Nu de per­soon­lijke infor­matie gedeeld is (het zwakke punt van deze weblog) ga ik het verder alleen nog over poli­tiek hebben. In het alge­meen vol­gen wij hier niets, dus ik heb nu wat nieuws­bericht­en op inter­net doorgelezen over de verkiezin­gen van vorige maand. De pres­i­dents- en par­lementsverkiezin­gen wer­den tegelijk gehouden. Deze waren voor het laatst in respec­tievelijk 2006 en 2007; voor­dat Rajoeli­na in 2009 Marc Raval­o­manana dwong om af te tre­den. Met die coup is Mada­gas­car uit de regionale organ­isaties gezet (AU en SADC), en heeft het bij­na alle begrot­ingss­te­un ver­loren van bijvoor­beeld de VS. Hier­door kwam het land in een zware economis­che cri­sis, die nu dus al 5 jaar duurt.

De opkomst was dit jaar erg laag; iets meer dan 50%. Een teken van weinig vertrouwen in de poli­tiek. Het ging bij de pres­i­dentsverkiezin­gen om de tweede ronde, die werd uit­ge­vocht­en tussen twee per­so­n­en: Jean Louis Robin­son, ges­te­und door Marc Raval­o­manana; en Hery Rajaonari­mampiani­na (aange­duid als ‘Hery’), ges­te­und door de huidi­ge pres­i­dent Rajoeli­na. Hery was de afgelopen 4 jaar min­is­ter van economis­che zak­en. Hij heeft de verkiezin­gen nipt gewon­nen met 53,5% en is afgelopen week­end gehuldigd als pres­i­dent. Waarschi­jn­lijk wordt Rajoeli­na eerste min­is­ter, dat hangt af van het aan­tal par­lementsze­tels dat zijn par­tij zal kri­j­gen. Dat ken­nen we van Poet­in – Medvedev – Poet­in in Rusland.

Robin­son heeft zich nog niet bij de uit­slag neergelegd, claimt fraude en eist hertelling. Ondanks dat was hij wel aan­wezig bij de inau­gu­ratie. Het ver­loop van deze ruzie zal nu bepalen of deze verkiezin­gen een posi­tieve veran­der­ing hebben gebracht. De inter­na­tionale waarne­mers hebben de verkiezin­gen goedgekeurd. Als het vredig wordt afgerond, is de kans groot dat Mada­gas­car weer mag toe­tre­den tot de regionale organ­isaties. Erken­ning in het buiten­land betekent begrot­ingss­te­un, en die heeft de over­heid hard nodig om de economie weer op gang te krijgen.

Reacties

  1. Wat een lange achter­na­men, dat lijkt me moeil­ijk kiezen. Suc­ces in de laat­ste maand!

  2. Dank voor de info
    Miss­chien is een stuk­je op mijn web over Mada­gas­car gepast in ver­band met de terug­keer bij de regionale org?
    Klopt het nieuws echt dat de AU en SADC Mada­gas­car terug accepteren als lid­staat? En wat met de Indi­an Ocean Commission?
    Groeten van Karel

  3. In elk geval zijn de verkiezin­gen goedgekeurd, met grote regionale en inter­na­tionale con­se­quen­ties. We hopen en bid­den dat het verdere pro­ces vredig ver­loopt. Sterk­te met de laat­ste lood­jes van jul­lie zelf!

Reageren is niet mogelijk.