Een sticker met bindingsangst

I challenge anyone to understand Islam, its spirit, and not to love it. It is a beautiful religion of brotherhood and devotion. — Yann Martel, Life of Pi

Nu we al een tijd­je niet in Ned­er­land zijn, is mijn Wilders tol­er­antie miss­chien wat aan de lage kant. Het raakt me heel erg dat iemand zo opzettelijk gelovige mensen op hun hart kan trap­pen. Ik weet dat elk woord hierover ver­spilde energie is, en dus wil ik graag drie din­gen noe­men die mij de afgelopen tijd juist posi­tief hebben ger­aakt. In plaats van een stick­er hier een boek, een tele­visie-uitzend­ing en een website.

Abraham's ChildrenHet boek Abraham’s Chil­dren heb ik een tijd­je gele­den gelezen. Het is geschreven onder redac­tie van Kel­ly James Clark, met bij­dra­gen van invloedrijke denkers uit de drie Abra­hami­tis­che gods­di­en­sten: Joden­dom, Chris­ten­dom en Islam. Zij licht­en toe dat in de the­olo­gie van hun gods­di­enst duidelijk ruimte is voor het samen­leven met andere religies.

 

We offer these the­o­log­i­cal defences of the mer­cy, respect, and humil­i­ty nec­es­sary to both under­stand and respect those who hold fun­da­men­tal­ly dif­fer­ent beliefs and prac­tices; this would, in turn, cre­ate safe space for prac­ti­tion­ers of oth­er reli­gions. We are seek­ing with­in our own tra­di­tions pre­cise­ly what is already there – a the­ol­o­gy that moti­vates mer­cy and embraces both human dig­ni­ty and human creatureliness.

Ali B De tele­visie-uitzend­ing is een aflev­er­ing van 24 Uur Met, waarin Ali B te gast is. Op een gegeven moment legt hij uit hoe hij vijf keer per dag bidt, God om vergev­ing vraagt en zijn dankbaarheid voor het lev­en uit­spreekt. Het gesprek gaat over mensen als Assad, die ook moslim zijn, en door alle aan­dacht een beet­je het beeld bepalen. Ali kan niet begri­jpen hoe iemand die zich vijf keer per dag zo toewi­jdt aan God, ver­vol­gens opdracht geeft om kinderen te ver­mo­or­den. Hij heeft er weleens over gedacht om hierom zijn geloof af te vallen, maar vin­dt dat het de ‘Assads’ zijn die eruit moeten.

De vraag is: Ben je moslim als je niet func­tion­eert als een moslim? Als moslim betekent dien­aar van de meest Barmhar­tige, en op het moment dat je niet dient, ben je dan… Weet je, ben je tim­mer­man als je wel een diplo­ma hebt maar voor de rest van je lev­en alleen brood bakt, of ben je dan gewoon een bakker?

NieuwemoskeeDe web­site kwam ik deze week tegen: Nieuwe­moskee, een plat­form voor inhoudelijke dis­cussie over de Islam en de maatschap­pij. Met veel bij­dra­gen van jonge mensen laat het de veelk­leurigheid zien van de moslimge­meen­schap in Nederland.