Facebook society

We have killed all the terrorists although an insignificant number of dead ones are still firing.

Zoals bij­na elke dag, was Fred­dy gis­teren op bezoek bij een agrarisch onderne­mer om een inter­view af te nemen. Hij was samen met J., zijn offi­cieuze begelei­der met wie we des­ti­jds samen de motor hebben gekocht die nu gestolen is. Toen J. tussendoor werd gebeld over de motor, herk­ende de boer ineens het ver­haal: Hé, jij bent die per­soon die over­vallen is, ik zag het op Face­book! En zo kwa­men we erachter dat het ver­haal het nieuws (The Star, The Laikip­i­an) heeft bereikt, en ook de Laikip­ia Face­book pag­i­na (bij 26 september).

Facebook liedje van DJ Cleo (Zuid-Afrika)

Face­book lied­je van DJ Cleo (Zuid-Afri­ka)

Het nieuws­bericht draait vooral om het feit dat er twee mensen zijn opgepakt. Dit hoor­den wij woens­dag, toen we naar het poli­tiebu­reau moesten komen. Ze wilden dat wij een van de over­vallers zouden iden­ti­fi­ceren. Zelf kon ik me niets herin­neren van de gezicht­en, maar Fred­dy wilde wel een poging wagen. Hij moest uit een rij van 8 man­nen de over­valler herken­nen. Het bleek de per­soon te zijn die met de pan­ga sloeg, en tot mijn grote trots kon hij hem eruit pikken! Nu gaan ze hem voor het gerecht slepen. De dok­ter moet dan ook getu­igen, en omdat hij voor de tijd die hij daaraan kwi­jt is een ver­vanger moet rege­len, moesten wij hem weer dik betalen.

tv

Er kan nu ook gere­flecteerd wor­den op de bericht­gev­ing rond de ter­ror­is­tis­che aan­val in Nairo­bi. De tv-uitzendin­gen beston­den dagen­lang uit twee onderde­len: Een livestream van de West­gate mall op zo’n afs­tand dat je eigen­lijk alleen de enorme rook­wolk kon zien, en aankondigin­gen van per­scon­fer­en­ties die na een halve dag uit­s­tel dan toch ein­delijk wer­den gehouden en ver­vol­gens door de pre­sen­ta­toren ein­de­loos naverteld. Dit alles boven de ban­ner ‘Break­ing News’. Tij­dens de per­scon­fer­en­ties zelf viel het ons op dat de autoriteit­en bij­zon­der posi­tief waren over hun presta­ties en meer­malen aankondig­den dat de over­win­ning was behaald, ter­wi­jl er nog gijze­laars waren. Deze grafis­che col­umn lev­ert com­men­taar op dit soort zaken.

Madd World 28-09-13
Het geval wil dat in ons gezin alleen Ivan Face­book heeft, dus wij kun­nen boven­staande niet Liken. Dat lat­en we over aan de mensen die meer into social media zijn, zoals de boeren in Laikipia.

(PS: Ik kan niet garan­deren dat al deze linkjes het over een paar weken nog doen, maar dat is nu een­maal de dynamis­che dig­i­tale realiteit.)

Reacties

  1. Hi M&F, goed te lezen (eerste gedeelte) dat het waar is dat het recht zegeviert; alleen de stap­jes er naar toe zijn langza­am en hangen van ’toe­val­lighe­den’ aan elka­ar, dat blijkt wel weer. Maar wordt ook bepaald door mensen die zich er voor inzetten. Ben dan ook trots dat je de boef iden­ti­ficeert en van je spaarzame cen­ten een arts com­penseert om z’n plicht te doen. Cheers!

  2. Fijn, te lezen dat het in ieder geval goed met jul­lie gaat. Zit nog in Hon­duras. Ben­no en Tere­sa lev­en ook met jul­lie mee. Heb jul­lie nieuws­brief doorgestuurd.

  3. Hopen­lijk weer wat rust, want het zijn wel span­nende zak­en die je beschrijft.

  4. Goed om te lezen hoe het jul­lie ver­gaat. Ook in voor­gaande blogs, fijn dat het nu weer redelijk goed gaat en ik hoop dat jul­lie je weer veilig mogen voelen.

Reageren is niet mogelijk.