Misdaad en Straf

The existing international system is undemocratic and unfair. Africa’s non-representation in the Councils and Chambers of international decision-making in the past was always explained in terms of our lack of sovereign independence. This claim is no longer valid.
We call for the reform of the inherited global governance institutions. We call, especially, for the reform of the United Nations and its Security Council. — President of Nigeria, speech to Kenyan parliament, 06-09-13

Deze maand heeft het Keni­aanse par­lement een motie aangenomen waarmee het Kenia’s lid­maatschap van de Inter­na­tion­al Crim­i­nal Court (ICC) op wil zeggen. 15 jaar gele­den werd het ver­drag ges­loten waarmee de ICC werd opgericht; het zoge­heten Rome Statu­ut. Het ICC is een recht­bank waar mis­daden wor­den ver­vol­gd die de hele inter­na­tionale gemeen­schap aan­gaan: geno­cide, mis­daden tegen de menselijkheid, oor­logsmis­daden en inter­na­tionale agressie. Veel lan­den zijn lid van het Rome Statu­ut, maar de USA en Rus­land bijvoor­beeld niet. Tot nu toe heeft het ICC zak­en uit 8 lan­den behan­deld: Ugan­da, DR Con­go, Cen­traal Afrikaanse Repub­liek, Mali, Kenia, Ivoorkust, Sudan en Libië.

Het feit dat er alleen maar Afrikaanse sit­u­aties wor­den ver­vol­gd heeft ertoe geleid dat Afrikaanse lei­ders, verenigd in de Afrikaanse Unie, twi­jfe­len aan de onafhanke­lijkheid van de recht­bank. Ze stellen dat de ICC een mooi idee was, maar dat het nu wordt mis­bruikt door machtige lan­den om door hen gewen­ste lei­ders aan de macht te krijgen.

Ruto & Kenyatta

William Ruto & Uhu­ru Kenyatta

Los van dit alles gaat de zaak tegen pres­i­dent Keny­at­ta en vice-pres­i­dent Ruto gewoon door. De eerste getu­ige tegen Ruto is geho­ord in ‘Hague’. Deze uit­spraak van Keny­at­ta is een mooie illus­tratie van het melo­dra­ma en de religieuze ijver die hun gang naar Den Haag bestempelen:

The whole world is full of chal­lenges, but we believe that even though there are chal­lenges ahead of us, we know through your prayers we will sur­mount them.

Onder­tussen hebben wij ook een con­frontatie gehad met mis­daad in Kenia. Op de nood­lot­tige ocht­end was het heldere uitzicht de reden dat we een eind­je de stad uit waren gere­den over een rustige maar niet ver­lat­en asfaltweg. Toen we wat foto’s had­den gemaakt en wilden wegri­j­den, kwa­men er drie man­nen op ons af. Hun kapmes over­tu­igde ons al snel om alles te geven wat we bij ons had­den, en weg waren ze, met onze motor. We kre­gen bin­nen korte tijd een lift naar de stad. Het enige lichamelijke let­sel was een snee op Freddy’s voorhoofd. Van­daag, een week na de over­val, zijn de hechtin­gen eruit gehaald.

Behoor­lijk bizarre ervar­ing dus, die mij nog steeds een groot gevoel van onvei­ligheid geeft. Het goede nieuws van van­daag is dat de cam­era is gevon­den, en dat de poli­tie dat spoor gaat vol­gen om miss­chien de over­vallers te vin­den. Het SD kaart­je is eruit, dus de foto’s van die ocht­end zijn we kwi­jt. Het waren prachtige foto’s van Mount Kenya, maar ik denk niet dat we gaan proberen om ze daar opnieuw te maken…

Reacties

  1. Heftig! Ik lees nu voor het eerst in tij­den weer de blog en naast alle mooie ver­halen is dit er wel een­t­je die uit de toon valt. Hoop dat jul­lie je draai daar weer kun­nen vin­den, maar goed om te horen dat jul­lie er nog redelijk afgekomen zijn…

  2. Get­si wat eng man!!! Kan me heel goed voorstellen dat jul­lie vei­lighei­ds­gevoel flink is gedaald! 

    Hoop dat jul­lie een flink leg­er bescher­men­gelt­jes hebben!

  3. hal­lo wat een heftig ver­haal zeg!!!! en dat ver­pak je tussen het poli­tieke ver­haal in… sjonge. ik hoop dat jul­lie verder veilig zullen zijn daar.

  4. Je laat ons schrikken! Gelukkig zijn jul­lie er redelijk goed vanaf gekomen, maar het zal nog wel even duren voor je weer onbe­van­gen de straat op gaat. En eeuwig zonde van die foto’s natuurlijk. ;-)

Reageren is niet mogelijk.